Forsiden

Høringssvar fra Lierne kommune

Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og liv om odelsrett og åsetesrett

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Lierne formannskap har i møte den 15.09.2016 behandlet sak 90/16 og fattet slikt vedtak:

 

Lierne formannskaps vedtak:

 

Lierne kommune mener konsesjonsloven med nåværende bestemmelser og grenser for konsesjonsplikt og priskontroll må beholdes. Konsesjonsloven gir kommunene som lokal offentlig myndighet mulighet til å påvirke eier- og bruksforhold på fast eiendom innenfor kommunegrensene og dermed mulighet til å styre bruk av arealressursene i tråd med lokale målsettinger.

Fortsatt priskontroll i konsesjonsbehandling ved kjøp av landbrukseiendommer vil bidra til at prisutviklinga på disse eiendommene står i forhold til driftsgrunnlaget på eiendommene.

Tidligere og nå foreslåtte endringer i konsesjonsloven oppfattes som liberalisering av lovverket gjeldende for distriktenes viktigste ressurser og uthuling av offentlig kontroll. Nåværende nivå for lokal innflytelse på arealbruken må beholdes.

Lierne kommune gir sin tilslutning til foreslåtte endringer i jordlovens bestemmelser om driveplikt, jordleieavtaler og fradeling av mindre tomter til bolig, fritidshus og naust.

 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelse fra Lierne kommune til hvert av Stortingets anmodningsvedtak og LMD sine tilleggsforslag systematisert etter LDM sitt ønske.

 

Stortingets anmodningsvedtak:

Til vedtak 483:                  Endring av konsesjonslov.

Lierne kommune ønsker å beholde konsesjonsloven med sin nåværende ordlyd.

Til vedtak 485:                  Areal- og beløpsgrenser.

Lierne kommune ønsker at arealgrenser fastsettes i lov og beløpsgrenser i forskrift.

Til vedtak 486:                  Bebygd eiendom: Arealgrense for konsesjonsplikt og lovpålagt boplikt.

Lierne kommune ønsker å beholde gjeldende arealgrenser for konsesjonsplikt og lovpålagt boplikt. (25 daa jord eller 100 daa totalareal for konsesjonsplikt, 25 daa jord og 500 daa produktiv skog for lovpålagt boplikt)

Til vedtak 487:                  Arealgrense for odlingsjord.

Lierne kommune ønsker at nåværende arealgrense for odlingsjord beholdes (25 daa jord og 500 daa produktiv skog), jmf. vedtak 486.

Til vedtak 488:                  Oppheving av priskontroll på rene skogeiendommer.

Lierne kommune ønsker ikke at priskontrollen på rene skogeiendommer oppheves. Oppheving av priskontroll vurderes å ikke være i tråd med konsesjonslovens formål og ingen garanti for mer effektiv skogsdrift.

Til vedtak 489:                  Overdragelse av produktive jord- og skogbruksarealer som tilleggsjord uten plikt til å søke om tillatelse til deling eller konsesjon.

Lierne kommune ønsker å beholde eksisterende regelverk. Saker angående fradeling av arealer som tilleggsjord er som oftest kurante saker.

Til vedtak 490:                  Oppheving av priskontroll på skog på kombinerte jord- og skogbrukseiendommer.

Lierne kommune ønsker ikke at priskontroll på skog på kombinert jord -og skogbrukseiendommer oppheves, jmf. vedtak 488.

 

 

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementets tilleggsforslag om endring i jordloven.

Endring i reglene om driveplikt/leieavtaler.

Lierne kommune støtter departementets forslag om å forenkle reglene om driveplikt og at offentlig kontroll fokuserer på at areal drives. Nytt lovforslag presiserer at driveplikten er varig og knytta til eieren av jordbruksarealet.

 

Lierne kommune støtter forslaget om:

-å oppheve kravet om 10 års varighet på leieavtaler,

-at leieavtaler skal være skriftlige,

-at kopi av avtale må sendes kommune,

-at leiejord ikke må være tilleggsjord til annen landbrukseiendom

-at kravet om «driftsmessig god løsning» oppheves.

Endring i regler om fradeling av tomter.

Lierne kommune støtter departementets forslag om unntak fra søknadsplikt etter delingsbestemmelsene i jordloven for ubebygde tomter - ikke over 2 da, til bolig, fritidshus eller naust når disse ikke ligger på eller inntil dyrka mark eller på god dyrkingsjord.

 

 

 

 

.

 

 

Med hilsen

 

 

Jon Strand

Rådgiver/fagansvar jord