Forsiden

Høringssvar fra Trondheim kommune - formannskapet

Saksprotokoll Høring- forslag til lov om endring av konsesjonsloven, jordlova og odelslova

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Saksprotokoll for Formannskapet 20.09.2016

 

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtedato: 20.09.2016

Sak: 234/16

Tittel: Saksprotokoll: Høring - Forslag til lov om endring av konsesjonsloven, jordlova og odelslova.

Resultat: Behandlet

Arkivsak: 16/26960

 

Vedtak

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Landbruks- og matdepartementet om forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., lov om jord (jordlova) og lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova):

 

Trondheim kommune vil innledningsvis peke på at forslagene er mangelfullt utredet – det er ikke godt nok redegjort hvilke utfordringer de foreslåtte endringene er ment å skulle håndtere. Trondheim kommune mener dette burde vært klargjort i forkant av høringen.

Konsesjonsloven har bidratt til et spredt privat eierskap. Det er ikke godt nok utredet hvilke konsekvenser det vil ha å endre på konsesjonsgrensen.

Det er heller ikke belyst hvilke konsekvenser endringene vil ha for jordvernhensyn. Når dagens intensjonsavtaler i større grad kan erstattes med kjøp så vil det bidra til økt nedbyggingspress. Det vil også bli vanskeligere å sikre lokalt eierskap til eiendommene.

Ut over dette har Trondheim kommune følgende kommentarer til de foreslåtte endringene:

 

1. Arealgrenser for konsesjon og odel

Trondheim kommune støtter forslaget til endringer i arealgrensene for konsesjon og odel fra 25 dekar til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Endringen berører få bruk i Trondheim og har dermed liten konsekvens for antall dekar i drift.

 

2. Priskontroll etter konsesjonsloven

Trondheim kommune støtter følgende forslag:

- arealgrense for priskontroll ved erverv av bebygd eiendom skal være sammenfallende med arealgrense for konsesjon (35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord dersom forslaget vedtas).

- Trondheim kommune støtter alternativ 1 for priskontroll ved ubebygd eiendom med både jord og skog. Forslaget innebærer ingen endring av gjeldende regler, det vil alltid være priskontroll ved slike erverv. Begrunnelse: Mange jordbruksteiger mindre enn 35 dekar er viktig for de som driver jordbruk i kommunen. For å ivareta jordbruksformålet bør også slike eiendommer omfattes av priskontrollen. Det blir da større mulighet for flere bønder å erverve slike mindre arealer med dyrkajord som tilleggsjord til eiendommer i drift.

 

Trondheim kommune støtter ikke følgende forslag:

- Priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves.

- Priskontroll ved erverv av 500 dekar skog eller mer skal sløyfes ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog.

Begrunnelse: Det bør fremdeles være priskontroll også for skogeiendommer. Dette for å ivareta intensjonen i konsesjonsloven. Fjerning av priskontrollen i seg selv vil ikke bidra til å bedre rammebetingelsene i skogbruket.

 

3. Deling, konsesjon og tilleggsjord

Trondheim kommune støtter følgende forslag:

- Unntak fra delingsbestemmelsen i jordloven og konsesjonsplikten ved salg av produktiv jord eller skog som tar sikte på å styrke eksisterende bruk.

- Vilkår for unntak: eier deler fra tun på ikke mer enn 5 dekar, eiendommen arealet legges til skal være i drift, erverver må enten være eier av tilgrensende eiendom, eller hvis ervervet dreier seg om jordbruksareal, ha leid eller forpaktet arealet i minst fem år forut for ervervet.

Trondheim kommune mener at en forutsetning for unntak ved leie eller forpaktning må være at jordlovas § 8 om driveplikt endres slik at kommunen får mulighet til å gripe inn i ugunstige leieavtaler med tanke på klimaforhold, se punkt om driveplikt.

 

Trondheim kommune støtter ikke følgende forslag:

- eiendommen erverver eier fra før, må ha minimum 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog.

 TK mener at eiendommen erverver eier fra før må ha minimum 35 dekar jordbruksareal eller minimum 100 dekar skog.

Begrunnelse: En ny løsning må sikre en reell effektiviseringsgevinst. Eiendommer under konsesjonsgrensa er sjelden i selvstendig drift i vårt område. Når erververs eiendom drives ved utleie eller er svært liten bør ikke unntaksregelen gjelde.

 

Trondheim kommune støtter forenklingene i regelverket ved driveplikt, men foreslår et tillegg i bestemmelsen. Jordlova § 8 Driveplikt, 2.ledd 2. setning: Avtalen må være skriftlig og den skal innebære en god løsning for miljø og klima.

Begrunnelse: Jordbruket, også i Trondheim, drives i dag med mye leiejord og det kjøres på kryss og tvers mellom eiendommer. Leieforhold som innebærer lang kjøreavstand i bynære områder med stor trafikk er både lite lønnsomt og lite klimavennlig. For å kunne luke ut de dårligste løsningene bør kommunen ha mulighet til å gripe inn i leieavtaler som innebærer unødig lang transport når det finnes alternative løsninger. Driveplikten må kunne oppfylles på en klimavennlig måte.

 

4. Fradeling av tomt til bolig, fritidshus eller naust

Trondheim kommune støtter forslag om unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over 2 dekar til bolig, fritidshus eller naust med følgende kommentar. Unntaket i søknadsplikten må kun gjelde i områder hvor det foreligger arealplaner godkjent etter plan- og bygningsloven.

 

Både forslag om fradeling av tomt og forslaget om tilleggsjord medfører behov for et kontrollsystem som skal sørge for at bare de sakene som oppfyller kravene blir fradelt uten jordlovsbehandling. Kontrollen må skje før det gjennomføres en oppmålingsforretning/deling. Det vil være naturlig at den skjer i forbindelse med behandling av delingssak etter plan- og bygningsloven og at det blir pliktig å sjekke dette før delingssaken gjennomføres.

 

Behandling:

Elin Marie Andreassen (FrP), forslag

Alternative forslag:

  1. Priskontroll etter konsesjonsloven, andre strekpunkt

 

Trondheim kommune støtter alternativ 2 om priskontroll ved erverv av ubebygde eiendommer.

  1. Priskontroll etter konsesjonsloven, tredje strekpunkt

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves.

  1. Priskontroll etter konsesjonsloven, fjerde strekpunkt

 

Trondheim kommune støtter forslaget om at priskontroll ved erverv av 500 dekar skog eller mer skal sløyfes ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog.

  1. Deling, konsesjon og tilleggsjord Trondheim kommune støtter forslaget om at eiendommen erverver eier fra før, må ha minimum 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog.

 

Ottar Michelen (SV), forslag

Fremmer følgende tilleggsforslag, plasseres etter første avsnitt:

”Trondheim kommune vil innledningsvis peke på at forslagene er mangelfullt utredet – det er ikke godt nok redegjort hvilke utfordringer de foreslåtte endringene er ment å skulle håndtere. Trondheim kommuner mener dette burde vært klargjort i forkant av høringen.

Konsesjonsloven har bidratt til et spredt privat eierskap. Det er ikke godt nok utredet hvilke konsekvenser det vil ha å endre på konsesjonsgrensen.

Det er heller ikke belyst hvilke konsekvenser endringene vil ha for jordvernhensyn. Når dagens intensjonsavtaler i større grad kan erstattes med kjøp så vil det bidra til økt nedbyggingspress. Det vil også bli vanskeligere å sikre lokalt eierskap til eiendommene.

Ut over dette har Trondheim kommune følgende kommentarer til de foreslåtte endringene: ”

 

Hilde Opoku (MDG), forslag

Arealgrenser for konsesjon og odel Trondheim kommune IKKE støtter forslaget til endringer i arealgrensene for konsesjon og odel fra 25 dekar til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Endringen berører få bruk i Trondheim og har dermed liten konsekvens for antall dekar i drift.

Votering

  1. Innstillinga unntatt de punkt der det er motforslag ble enstemmig vedtatt.
  2. Ved alternativ votering mellom innstillingas deler relevante for Opokus forslag, og Opokus forslag, ble innstillinga vedtatt mot 2 stemmer (MDG, SV), avgitt for Opokus forslag.
  3. Ved alternativ votering mellom innstillingas deler relevante for Andreassens forslag, ble innstillinga vedtatt mot tre stemmer (2H, FrP), avgitt for Andreassens forslag.
  4. Michelsens forslag ble vedtatt mot tre stemmer (2H, FrP)

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift