Forsiden

Høringssvar fra Fyresdal kommune

Høyringssvar til endring av konsesjonslov m.fl. frå Fyresdal kommune

Dato: 12.09.2016

Svartype: Med merknad

Handsaming i Hovudutval for plan og miljø - 06.09.2016

Samrøystes i samsvar med innstilling frå rådmannen.

 

Vedtak i Hovudutval for plan og miljø - 06.09.2016

Fyresdal kommune støttar ikkje Landbruks- og matdepartementets framlegg til endringar av landbrukslovverket med unntak av punktet om endring av reglar om tilbakebetaling av tilskot i jordlova §18.

Dette grunngjevast med at endringsframlegga strir mot føremålsparagrafen i jord- og konsesjonslova.

 

Vedlegg