Forsiden

Høringssvar fra Gjøvik kommune, seksjon landbruk

Høringssvar fra Gjøvik kommune ved utvalg for samfunnsutvikling.

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Saksprotokoll

Utvalg: Utvalg Samfunnsutvikling

Møtedato: 22.09.2016

Sak: 54/16

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE ENDRING AV LOV OM KONSESJON, LOV OM JORD OG LOV OM ODELSRETTEN OG ÅSETESRETTEN

Behandling:

Ap, Rødt, SV, MDG og SP fremmet alternativt forslag:

Gjøvik kommune avgir høringsuttalelse ihht de enkeltvise punkter som framgår i saken:

1. Arealgrenser for konsesjon og odel

Arealgrensene bør videreføres som i dag

2. Priskontroll etter konsesjonsloven

Forslag til endring 1: Endringen innebærer kun en formell og administrativ endring og har ingen vesentlig betydning for kommunens sakshåndtering

Forslag til endring 2: Priskontroll for bebygde og ubebygde skogeiendommer videreføres.

Forslag til endring 3: Priskontrollen videreføres som i dag.

Forslag til endring 4: Priskontrollen videreføres som i dag

3. Deling, konsesjon og tilleggsjord

Forslag til endring 1: Deling av landbrukseiendommer skal fremdeles vurderes etter jordloven i hvert enkelt tilfelle.

Forslag til endring 2: Konsesjonsbehandling videreføres som i dag.

4. Fradeling av tomter

Forslag til endring 1: Jordloven § 12 videreføres som i dag

Forslag til endring 2: Konsesjonsloven videreføres som i dag.

5. Driveplikt

Driveplikten bestemmelser videreføres som i dag, men med tillegg om foreslåtte plikt til å sende inn kopi av leieavtaler. (alt) Drivepliktens bestemmelser videreføres som i dag.

6. Bestemmelser om tilskudd

Jordlovens § 18 (føresegner om tilskot) får tilføyelse om at tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg.

Votering:

Rådmannens forslag falt med 2 stemmer (Høyre).

Forslag til vedtak fra Ap, Rødt, SV, MDG og SP vedtatt med 9 stemmer.

Vedtak:

Gjøvik kommune avgir høringsuttalelse ihht de enkeltvise punkter som framgår i saken:

1. Arealgrenser for konsesjon og odel:

Arealgrensene bør videreføres som i dag

2. Priskontroll etter konsesjonsloven:

Forslag til endring 1: Endringen innebærer kun en formell og administrativ endring og har ingen vesentlig betydning for kommunens sakshåndtering

Forslag til endring 2: Priskontroll for bebygde og ubebygde skogeiendommer videreføres.

Forslag til endring 3: Priskontrollen videreføres som i dag.

Forslag til endring 4: Priskontrollen videreføres som i dag

3. Deling, konsesjon og tilleggsjord:

Forslag til endring 1: Deling av landbrukseiendommer skal fremdeles vurderes etter jordloven i hvert enkelt tilfelle.

Forslag til endring 2: Konsesjonsbehandling videreføres som i dag.

4. Fradeling av tomter:

Forslag til endring 1: Jordloven § 12 videreføres som i dag

Forslag til endring 2: Konsesjonsloven videreføres som i dag.

5. Driveplikt:

Driveplikten bestemmelser videreføres som i dag, men med tillegg om foreslåtte plikt til å sende inn kopi av leieavtaler. (alt) Drivepliktens bestemmelser videreføres som i dag.

6. Bestemmelser om tilskudd:

Jordlovens § 18 (føresegner om tilskot) får tilføyelse om at tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg.