Forsiden

Høringssvar fra Gjerstad kommune (0911), 964969998

Høringssvar fra Gjerstad kommunestyre

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Gjerstad kommunestyret har under sitt møte den 22.9. d.å. behandlet  høringssvar om forslag til endringer i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 12 stemmer, mens 5 stemmer ble avgitt for departementets høringsforslag.


Vedtak i sak 16/98 med 12 stemmer:

"Gjerstad kommunestyre støtter forslaget om:

1. At det bør ryddes opp i alle rundskrivene knyttet til praktisering av priskontroll og gjerne samle dette i en forskrift.

2. Endring i reglene om tilbakebetaling av tilskudd i jordloven § 18.

De øvrige forslagene til endringer i jordloven og konsesjonsloven frarådes med den begrunnelse som er gitt i saksutredningen. Skulle disse likevel bli vedtatt anbefaler kommunestyret følgende:

  • Som vilkår for unntak fra jord- og konsesjonslovbehandling ved salg av eiendom som tilleggsareal bør settes at kjøpers eiendom har mer enn 5 dekar jordbruksjord eller 25 dekar produktiv skogareal.

  • Starttidspunktet for et leieforhold som skal gi grunnlag for samme unntak, skal være når kommunen mottar kopi av leiekontrakten."

Særutskrift av saka legges ved.

Vedlegg