Forsiden

Høringssvar fra Atle Ingar Kjelstad

Endringsforslag konsesjonsloven m.m

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Næringsbegrepet og næringsinntekt er for lite vektlagt. Ny endringer og forskrifter må i vesentlig større grad samordnes med Skattedirektoretets veiledende retningslinjer der det klart slåes fast at skogeiendommer med under 100 kbm årlig tilvekst lenger blir å anse som næring. Jord og skogareal bør vurderes etter produksjonsevne. Små jordbrukseiendommer der opprettholdelse av kulturlandskap og biologisk mangfold blir det aller vesentligste bør i stor grad fases ut fra landbruks og matdepartementet og over til miljødepartementet.

Dyrvern og dyrevelferd bør i større grad knyttes opp mot bosetting og plikter.

Arealtilskudd og bunnfradrag på kr.6000.- sier implisitt noe om arealnormens størrelse og betydning.

Lovendringsforslaget har i for liten grad tatt inn over seg samfunns og teknologisk utvikling.

Jeg støtter forslaget om heving av konsesjonsgrensen til 35 dekar. 42 år etter landbruksreformen fra 1974 burde tiden vært moden for en ny omfattene skog og jordbruksreform ikke basert på situasjonen i 1974.