Forsiden

Høringssvar fra Ringebu kommune

Høring-endringar-konsesjon, jordlov og odelslov - Ringebu

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Utvalg for miljø, utmark og landbruk, MUL, fatter slik vedtak:

  1. MUL mener at det skal være en målsetting av flest mulig av landbrukseiendommene skal være bebodd ut fra prinsippet om økt matproduksjon, lokalt eierskap og distriktsmessige hensyn og at jord- og skogarealene skal drives aktivt ut fra et verdiskapingsperspektiv. Skal man sikre verdiskapingen fra norsk landbruk og størst mulig nasjonal selvforsyning med mat er det viktig at alle ressursene utnyttes optimalt. Eiendomspolitikken i landbruket skal sikre at ressursene holdes i hevd og forvaltes i et langsiktig perspektiv, og må derfor finne sitt balansepunkt mellom hensynet til enkeltmenneskets og samfunnets interesser. MUL ser ikke behov eller grunnlag for å heve arealgrensene, og ønsker at dagens grenser for konsesjon og boplikt beholdes.
  2. MUL har ingen merknader til at det innføres hjemmel i loven til å gi forskrift om beløpsgrense for priskontroll.
  3. MUL fraråder at priskontrollen på eiendommer (bebygde og ubebygde) med maksimalt 25 dekar full- og overflatedyrka jord oppheves. Forslaget kan føre til at kapitalinteresser og ikke landbruksinteresser vil kunne være avgjørende for hvem som erverver landbruksareal og at for høy prisvekst kan presse yngre ut av markedet.
  4. MUL fraråder at priskontrollen på rene skogbrukseiendommer oppheves. Forsalget kan medføre uønsket prisstigning på skog, mindre lokalt eierskap og uønsket fradeling av skogareal.
  5. MUL fraråder at det innføres unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt ved kjøp av tilleggsjord og -skog. Tilrettelegging for driftsrasjonalisering ved kjøp av tilleggsareal ivaretas gjennom forvaltningen av jord- og konsesjonsloven i dag. Spesielt vil en fraråde salg uten lovbehandling til kjøper som ikke grenser til eiendommen, og kjøper som ikke eier aktiv, selvstendig landbrukseiendom fra før.
  6. MUL støtter ikke forslaget om unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt hvis ervervet gjelder tomt til bolighus, fritidshus eller naust.
  7. MUL tar forslaget om endringer i vilkårene for driveplikt til jordbruksarealer til etterretning.

Vedlegg