Forsiden

Høringssvar fra Froland kommune

Høring om konsesjonsloven m.v.

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak i Kommunestyret 22.09.2016:

Froland kommunestyre er ikke enig i at arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar. Endringsforslaget prioriterer ikke den selveiende bonden og gagner ikke gårdbrukere, som vil eie sin egen jord.

Vi ser store problemer med 5-års-regelen for kjøp av jord. Leietaker av jord bør ikke gis rettigheter på annen manns eiendom. Vi er godt kjent med at dette kan føre til at mange vil ha betenkeligheter med å leie bort jorda.

Froland kommunestyre støtter forslaget til oppheving av kravet om 10 års bortleie av jordbruksareal. Både eier og leier synes ofte dette er tyngende. Landbruksforvaltningen holder i dag god oversikt over areal i drift gjennom søknader om produksjonstilskudd og gårdskart med flyfoto.

Det nye forslaget gir så store muligheter til å omgå priskontrollen/ konsesjonsloven at den i praksis blir verdiløs. Fritak av prisregulering på skog vil gjøre det mulig å dele opp eiendommen ved salg av jorda og få flerdoblet prisen for skogen. Mange skogteiger har egne gårds- og bruksnummer, og trenger ikke delingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Disse kan da selges fritt, og forringe eksisterende landbrukseiendommer.

Froland kommunestyre støtter opphevelse av krav til å søke konsesjon for fradelte, ubebygde tomter i LNF-område, som er godkjent delt fra til bolig- eller annet formål. Disse konsesjonssakene blir så å si alltid innvilget.

Froland kommunestyre er ikke enig i at det skal innføres unntak fra søknadsplikten etter jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over 2 dekar til bolig, fritidshus eller båtbuer/naust.

Vedlegg