Forsiden

Høringssvar fra Forst. cand. Ivar M. Sæveraas

Mernader til forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven - utsendelse av 27.06.2016

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Mine merknader gjelder særlig konsesjonsloven.

Forslaget vil medføre en betydelig forenkling og frita en rekke landbrukskontorer for unødvendig byråkrati. Øking av grensen til 35 da dyrkbar eller dyrka mark er bra og en nødvendig modernisering, og en kan gjerne øke grensen opp mot 50 da. Det bør ikke være noen grense på 100 da for konsesjonskrav. Forslagets øvrige endringer vil være til nytte både for landbruket og samfunnet for øvrig.

I tillegg bør en endre Lov om løysingsrett av 9.12.1994. En bør endre eller fjerne lovens § 6a slik at konsesjonsfire eiendommer etter endringer i konsesjonsloven ikke omfattes av unntaket. Regelen om 25 års varighet av forkjøpsrett bortfaller 1. juli 2015 ved salg av eiendom. Like etter siste krig ble det i flere tilfeller slengt på bestemmelser om forkjøpsrett som ikke har noen samfunnsnytting funksjon. Nå bør en bruke anledningen til å rydde opp i det.