Forsiden

Høringssvar fra Sel kommune

Høring, forslag til endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonsloven) mv., lov om jord (jordlova) og lov om odelsretten og åseteretten (odelslova)

Dato: 02.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg