Forsiden

Høringssvar fra Hedmark Senterparti

Hedmark Senterpartis innspill til høring om endringsforslag i konsesjonsloven, jordloven m.v

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Omfattende endringsforslag

Regjeringen legger nå fram et omfattende endringsforslag om endringer i konsesjonsloven, jordloven m.v. Først kom et forslag om å fjerne priskontrollen i konsesjonsloven, så kom et forslag om å fjerne hele konsesjonsloven. Endringene som nå er foreslått, er omfattende og må ikke oppfattes som gode kompromiss. Over tid kan disse endringene uthule konsesjonsloven og føre til store endringer.

 

Hedmark Senterparti ønsker ikke nye urimeligheter

Alle regler vil ha grensetilfeller som oppleves urettferdig. Blir disse for store, vil det gi et stort press for å endre eller oppheve reglene. Vi ber om at det ikke gjøres endringer som fører til nye og urimelige grensetilfeller. Dette vil på sikt føre til et større press på loven. Et eksempel er forslaget om å skille jord og skog. Skogseiendom med eller uten dyrka mark vil da kunne oppleve store prisforskjeller.

 

Hedmark Senterparit mener at konsesjonsloven er en suksess

Eiendomspolitikken i Norge har gitt oss et landbruk der det er mulig for den enkelte bonde å eie og drive egen jord og skog. Vi har privat og lokalt eierskap til ressursene. Familiejordbruk med selveiende og selvstendige bønder er ifølge FN den mest effektive og bærekraftige måten å produsere mat på. Hedmark Senterparti er ikke alene om å mene at priskontrollen og konsesjonsloven fungerer etter hensikten, nemlig å sørge for at landets landbrukseiendommer blir brukt til skog- og jordbruksdrift og at eierskapet er fordelt på mange mindre brukere. I fjorårets høringsrunde om konsesjonsloven svarte 9 av 10 kommuner at loven fungerer, at den er et godt og viktig verktøy, og at de vil beholde den.

 

Ikke typisk norsk med eiendomspolitikk

De aller fleste europeiske land har lover som regulerer eierskapet til jord og skog. Dette er ikke spesielt for Norge. Norge har mindre inngripende reguleringer enn en del andre land, selv om Sverige og Danmark har gått langt i å liberalisere eiendomspolitikken. Resultatet er også at de to landene har store utfordringer i landbruket.

 

 

 

 

Hedmark Bondelag har i denne saken to svært viktige budskap som Hedmark Senterparti støtter fullt ut:

  1. Ikke skill jord og skog! Bønder er aktive og profesjonelle skogeiere som er langsiktige forvaltere.
  2. Fem års leie eller forpaktning kan ikke medføre konsesjonsfrihet automatisk.

 

 

 

Hedmark Senterparti har følgende kommentarer til endringsforslagene:

 

Forslag 1 –

Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.

Endringen betyr at flere tusen bruk vil bli fritt omsettelige landbrukseiendommer uten boplikt, og uten odelsrett. Dette svekker mangfoldet av landbrukseiendommer og vil være spesielt uheldig i områder der landskapet gjør det umulig med store bruk. Hedmark SP mener det er viktig å opprettholde en variert bruksstruktur. Gjeldende arealgrense sikrer samfunnsnyttig bruk av mindre landbrukseiendommer til aktiv jordbruksdrift og at arealene forbeholdes matproduksjon. Gjengroing og tap av kulturlandskap kan også være en konsekvens av å heve grensa. Familiejordbruket med personlig eierskap til jorda bidrar til levende lokalsamfunn og mer livskraftige distrikt. Konsesjonsloven og Odelsloven med bo- og driveplikt er et viktig verktøy for å sikre at jord og skog i Norge er fordelt på mange, små eiere heller enn på få og store.

Hedmark Senterparti ønsker ikke å øke arealgrensa fra 25 dekar til 35 dekar.

 

 

Forslag 2 –

Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.

Hedmark Sp mener at priskontrollen må sikre at kjøper kan skaffe seg et gardsbruk til en pris som samsvarer med verdien av driftsgrunnlaget til eiendommen.

Hedmark Senterparti støtter forslaget om at beløpsgrensen fastsettes i forskrift.

 

 

Forslag 3 –

Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.

Hedmark Senterparti ønsker ikke å skille jord og skog på denne måten. Skog og utmark er en del av det helhetlige ressursgrunnlaget på gården. I noen områder er inntektene fra tømmer det viktigste. Andre steder er beite, turisme, jakt- og fiske en svært viktig del av næringsgrunnlaget for bonden. Erfaringer fra andre land viser at når skogen selges for seg, er kjøperne i stor grad folk med god økonomi som ønsker tilgang til jakt- og fritidseiendommer. Resultatet er at utmarka blir eid av noen få, mens vanlige folk har mistet muligheten til å bruke utmark på en fornuftig måte. Dette ønsker vi ikke skal skje i Norge.

 

Skogen er for mange bønder svært viktig økonomisk, både for å utjevne årsforskjeller når det gjelder avlingsvariasjoner i jordbruket og som en viktig og utløsende ressurs for å kunne realisere investeringer på gårdsbruket.

 

Bønder er vant til å tenke langsiktig, og forvalte naturressursene. Vi mener at bønder er gode og profesjonelle forvaltere av både jord- og skogeiendommer.

 

Denne endringen vil skape nye grensetilfeller som vil oppfattes urimelig og urettferdig. En eiendom med 1000 da skog uten dyrka mark vil kunne oppnå en høyere pris enn om den samme eiendommen hadde hatt 40 da dyrka mark i tillegg. Dette kan både sette loven under press, gjøre det attraktivt å la dyrket mark gro igjen, samt føre til at flere ønsker å skille ut skogen.

Hedmark Senterparti ønsker fortsatt priskontroll på rene skogseiendommer.

 

 

Forslag 4 –

Det fastsettes på bestemte vilkår et unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis ervervet gjelder jord eller skog som skal legges til en annen landbrukseiendom for å styrke driften av den.

 

Det foreslås konsesjonsfrihet dersom man har leid eller forpaktet jord i minst fem år. Fem år er ikke lang tid. Vi vet at det er attraktivt for personer eller selskap med tålmodig kapital å investere i eiendom, og en slik femårsregel kan misbrukes for å sikre tilgang på eiendom som det hittil ikke har vært mulig å kjøpe opp. Det stilles få krav til den som skal leie jord. Det vurderes ikke om det er driftsmessig gode løsninger. I dag er det krav om personlig eierskap, men driftsselskap som er DA eller AS kan være leietagere eller forpaktere. Hva vil skje dersom disse får konsesjonsfrihet? Hvordan blir utviklingen da?

Hedmark Senterparti er imot endring når det gjelder delingsbestemmelsen i jordloven og går imot at 5 års leie eller forpaktning skal føre til konsesjonsfrihet.

 

 

Forslag 5 –

Det fastsettes på bestemte vilkår unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis ervervet gjelder tomt til bolighus, fritidshus eller naust.

Hedmark Senterparti mener det er viktig at det tas hensyn til aktiv jordbruksdrift ved godkjenning av nye tomter.  Det er en kjent sak at etablering av bebyggelse i aktive jordbruksområder ofte kan føre til konflikter. Dette kan ende med ønske fra beboere om å legge begrensninger på landbruksdriften.

Hedmark Senterparti støtter forlaget, men forutsetter at det tas hensyn til aktiv jordbruksdrift ved godkjenning av nye tomter.

 

 

Forslag 6 –

En rekke vilkår for å oppfylle driveplikten ved bortleie oppheves, bl.a. kravet om at leieavtalene må vare i minst 10 år.

Det er viktig med forutsigbarhet for leietaker, men vi mener at det ikke er behov for 10-årige leieavtaler. Vi ønsker i stedet å gå for min 5-årige leieavtaler som er oppsigelige av begge parter.

Hedmark Senterparti mener at det må være opp til den enkelte bonde å vurdere hva som er en driftsmessig god løsning for det enkelte bruk.

Det er viktig å beholde kravet om at leiejord skal være tilleggsjord.

Hedmark Senterparti støtter forslaget om å fjerne krav om 10-årige leieavtaler og driftsmessige gode løsninger. Vi ønsker at leieavtaler skal være av min. 5 års varighet og at de skal være oppsigelige fra begge parter. Vi mener det er viktig å beholde kravet om at leiejord ikke kan være selvstendige enheter.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Hedmark Senterparti

 

Aasa Gjestvang

Leder