Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Østfold

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Østfold - Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg