Forsiden

Høringssvar fra Arendal kommune

Høring konsesjonsloven mm

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Saksprotokoll - Formannskapet 15.09.2016

Behandling:

Representanten Anders Kylland, FrP, fremmet følgende forslag på vegne av FrP og H: Arendal formannskap støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til endringer i konsesjonsloven.

Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og forslaget fra representanten Anders Kylland, ble førstnevnte vedtatt med 4 (Ap 2, KrF 1, Sv 1) mot 3 (FrP 2, H 1) stemmer.

Vedtak: Arendal formannskap er ikke enig i at arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar. Endringsforslaget prioriterer ikke den selveiende bonden og gagner ikke gårdbrukere, som vil eie sin egen jord.

Vi ser store problemer med 5-års-regelen for kjøp av jord. Leietaker av jord bør ikke gis rettigheter på annen manns eiendom. Vi er godt kjent med at dette kan føre til at mange vil ha betenkeligheter med å leie bort jorda.

Arendal formannskap støtter forslaget til oppheving av kravet om 10 års bortleie av jordbruksareal. Både eier og leier synes ofte dette er tyngende. Det vil gi økning av administrasjon, hvis alle eiere som ikke driver selv, skal ha plikt til å sende kopi av leieavtaler til kommunen. Landbruksforvaltningen holder i dag god oversikt over areal i drift gjennom søknader om produksjonstilskudd og gårdskart med flyfoto.

Det nye forslaget gir så store muligheter til å omgå priskontrollen/konsesjonsloven at den i praksis blir verdiløs. Fritak av prisregulering på skog vil gjøre det mulig å dele opp eiendommen ved salg av jorda og få flerdoblet prisen for skogen.

Mange skogteiger har egne gårds- og bruksnummer, og trenger ikke delingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Disse kan da selges fritt, og forringe eksisterende landbrukseiendommer. Arendal kommune støtter opphevelse av krav til å søke konsesjon for fradelte, ubebygde tomter i LNF-område, som er godkjent delt fra til bolig- eller annet formål. Disse konsesjonssakene blir så å si alltid innvilget.

Arendal formannskap er ikke enig i at det skal innføres unntak fra søknadsplikten etter jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over 2 dekar til bolig, fritidshus eller båtbuer/naust:

 

 Først og fremst er en slik regel i utakt med plan- og bygningsloven og vår kommuneplan, både med hensyn til fradeling og eventuelt seinere avslag på søknader om oppføring av bebyggelse på tomta. 

Arendal er en kystkommune med lang kystlinje, og mange hytter og hus nær sjøen. De nye reglene i jordloven om fradeling av naust, vil kunne føre til økt privatisering i strandsonen 

Å slippe delingssøknad vil gjøre lite forskjell i utbudet av jord og skog til salgs for naboer. Fradeling av tun med salg av landbruksarealet, blir som regel innvilget etter gjeldende regelverk. 

Det er viktig at det er offentlig kontroll med delingssaker, slik at langsiktige hensyn til landbruket blir ivaretatt. 

I en søknadsprosess blir det tatt mange hensyn som ikke kan nedfelles i lov og forskrift. Selv om selve tomta ligger på skogsmark eller uproduktiv mark, kan det gi ulemper for landbruksdrift. Blant annet må det tas hensyn til avstand fra tomtegrense til jordbruksareal. 

Ansvaret for å sikre at disse hensyn er tatt, vil bli lagt over på behandlingen etter plan- og bygningsloven. 

Forslaget vil gi en mye mer omstendelig prosess. Vi tror det blir krevende for søkere å holde rede på reglene, og skaffe til veie all dokumentasjon. Den enkelte eier må kjenne godt til regelverket. Vi tror det er enklere for både grunneier og kjøper å levere inn en søknad om deling. 

Endringene gir ikke forenkling av regelverket, men gjør det mere komplisert. 

Forslaget gir økt byråkrati, da det vil bli stort behov for veiledning, både for dem som behandler etter jordloven, og dem som behandler etter plan- og bygningsloven. 

Det vil medføre et stort merarbeid i oppfølging av saker med tomter som ikke bebygges innen 5 år.