Forsiden

Høringssvar fra Andebu kommune

Høringssvar fra Andebu kommune, forslag til lov om endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

KST-057/16 Vedtak:

  • Endring av arealgrenser for konsesjonsplikt og odlingsjord som foreslått kan medføre økt omsetning, økte priser og mulig også endring av bruken av disse landbrukseiendommene. Dette kan medføre at disse eiendommene blir mindre tilgjengelig for de som vil drive landbruksproduksjon, enten som egen enhet eller som tilleggsareal. Andebu kommune fraråder forslaget.
  • Andebu kommune støtter departementets vurdering i at det vil være svært krevende for kommunens praktisering av konsesjonsloven dersom priskontroll på skog oppheves og samtidig ha priskontroll på de øvrige ressurser på eiendommen. Priskontroll på skogen på kombinerte jord- og skogeiendommer anbefales videreført.
  • Andebu kommune mener at det fortsatt bør være priskontroll på rene skogeiendommer for å sikre mest mulig lik pris på skogen på rene skogeiendommer og kombinerte jord- og skogeiendommer.
  • Andebu kommune anbefaler at prisvurdering på ubebygde eiendommer videreføres for lettere å sikre et prisnivå som gjør disse eiendommene attraktive som tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendommer.
  • Andebu kommune anbefaler ikke gjennomføring av unntaksbestemmelser i jordloven og konsesjonsloven ved salg av landbrukseiendommer som tilleggsareal, da dette kan medføre driftsmessige dårlige løsninger.
  • Andebu kommune anbefaler at forslaget om unntak fra jordloven ved fradeling av tomter inntil 2 dekar gjennomføres under forutsetning av en landbruksfaglig vurdering av hver søknad.
  • Andebu kommune anbefaler at kravet til 10-årige jordleiekontrakter videreføres for å skape forutsigbarhet for de som leier jord og har sitt yrke i landbruket.

 

 

 

Vedlegg