Forsiden

Høringssvar fra Åsnes kommune, Hedmark

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven - høring

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

NEMI-041/16 Vedtak:

Landsbygda avfolkes i dag, blant annet p.g.a. mangel på arbeidsplasser eller flytting av arbeidsplasser. Jord og skog kan ikke flyttes, og kan, hvis vi ønsker det; bidra til å begrense fraflytting og bidra til å bevare kultur og kulturlandskap på bygdene.

Men dette krever at jord og skog eies og drives av mennesker som bor i bygda og som kan bidra med å ta vare på denne kulturarven.

De forslagene som ligger i endringene i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven er store skritt i retning av å gjøre jord og skog til en salgvare framfor å være et livsgrunnlag og for bøndene som kanskje ikke alltid har midler til å overby pengesterke investorer og byfolk som ønsker å investere til jakt og fiskeformål.

Vi går derfor imot de enderingene som er foretatt i høringen.

·          Heving av arealgrensen for odlingsjord i odelsloven § 2 første ledd.

·          Endring i reglene om tilbakebetaling av tilskudd i jordloven § 18.

De øvrige forslag til endringer i jordloven og konsesjonsloven frarådes. Skulle disse likevel bli vedtatt anbefaler kommunen følgende:

·          Som vilkår for unntak fra jord- og konsesjonslovbehandling ved salg av eiendom som tilleggsareal bør settes at kjøpers eiendom har areal lik eller større enn konsesjonsgrensen.

·          Starttidspunktet for et leieforhold som skal gi grunnlag for samme unntak, skal være når kommunen mottar kopi av leiekontrakten.

 

Åsnes kommune støtter forøvrig regelrådets høringsuttalelse.