Forsiden

Høringssvar fra Nittedal kommune

Høring - forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten fra Nittedal kommune

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

Nittedal kommunes høringssvar følger vedlagt.

Vedlegg