Forsiden

Høringssvar fra Inderøy senterungdom

Høringsforslag på regjerningens nye lovforslag, Odel- og konsesjonsloven

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Inderøy senterungdom syns ikke de de nye lovforslagene knyttet til lovverket om; omsetting av landbrukseiendommer med priskontroll, boplikt og driveplikt av produktive jordbruks,- og skogareal er spesielt bra! Det nåværende lovverket er viktig for demokratisk eierskap, mattrygghet og beredskap for matproduksjon nå, og spesielt for framtiden.

Inderøy senterungdom ønsker ikke:

  1. Ny proposisjon om endring i konsesjonsloven med tilhørende endring i tvangsfullbyrdelsesloven. (vedtak nr. 483)
  2. At avgrensingen av beløpsgrenser og arealgrenser for praktisering av priskontroll bør fastsettes i en forskrift hjemla i konsesjonsloven (vedtak nr. 484)
  3. Lovendring for å heve arealgrense for konsesjonsplikt ved kjøp av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt til 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord (vedtak nr. 487)
  4. Lovendring for tilsvarende endring i odelsloven (vedtak nr. 486)
  5. Lovendring for tilsvarende endring for odlingsjord etter odelsloven § 2 (vedtak nr. 487)
  6. Å oppheve priskontrollen på rene skogeiendommer (vedtak nr. 488)
  7. At det skal kunne omsettes produktive jord- og skogbruksareal uten samtykke til deling eller konsesjon (vedtak nr. 489)
  8. At skogen på kombinert jord- og skogbrukseiendommer skal omsettes uten priskontroll (vedtak nr. 490).