Forsiden

Høringssvar fra Sør-Fron kommue

Forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendommv., lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten.

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

KST- 070/16:

Vedtak: (13 - 5) Sør-Fron kommune støttar forslag til endringar i konsesjonsloven, jordlova og odelslova som kjem fram i høringsnotat frå landbruks- og matdepartementet datert 27.06.2016 med desse endringane.

·          Arealgrensa for konsesjonsplikt for erverv av bebygd eigdom, buplikt og odlingsjord blir opprettholdt som i dag, med 25 daa fulldyrka og overflatedyrka jord.

·          Ubebygde jordbruksareal under 25 daa fulldyrka og overflatedyrka jord skal ikkje vere gjenstand for prisvurdering.

·          «Fri» omsetnad av areal basert på at kjøpar har leigd areala i minimum 5 år bør bli avvist. Med «fri» meiner ein omsetnad utan deling etter jordlova og med eigenfråsegn om konsesjon.

 

Vedlegg