Forsiden

Høringssvar fra Volda kommune

Høyring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Volda kommune v. forvaltningsstyret viser til høyringsnotat datert 27.06.16 om endringar i konsesjonslov, jordlov og odelslov, og har slike merknader til forslaget:

  1. Ei auke av arealgrensene for konsesjon, odel og buplikt frå 25 da jordbruksareal til 35 da, vil ha store konsekvensar for Volda kommune som har mange mindre eigedomar i utkantbygder som er truga av fråflytting. Forvaltningsstyret går difor imot ei slik endring.
  2. Unntak frå deling etter jordlova for ubebygde tomter, bør ikkje gjelde på produktiv skogsmark, sidan dette kan føre til at skogbruksinteressene ikkje vert teke tilstrekkeleg omsyn til.
  3. Driveplikt etter jordlova. Det bør setjast krav om minimum 5 år skriftleg leigekontrakt ved bortleige. Dette av omsyn til føreseielege vilkår for dei som er avhengig av leigejord i drifta.

 

Vedlegg