Forsiden

Høringssvar fra Sandnes kommune

Høringsuttalelse fra Sandnes kommune

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

Sandnes formannskap har behandlet høringen i møte den 29.08.2016 i sak 61/16. Sandnes formannskap slutter seg til rådmannens kommentarer, som er slik:

Til forslag om endring av arealgrensen for konsesjon og odel, innebærende endring av arealgrensen for boplikt: "Det er ingen merknader til heving av arealgrensen for konsesjonsplikt  og odel fra 25 dekar til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Rådmannen anser nedgangen i antall eiendommer med boplikt som uproblematisk i Sandnes og Stavanger. Her er det bynært, og det er attraktivt å bo på landbrukseiendommer nær byen, det er lite mislighold av boplikten her.

Til forslag om oppheving av priskontroll for rene skogeiendommer: Rådmannen regner med at forslaget om å oppheve priskontroll på rene skogseiendommer har lite betydning for Sandnes og Stavanger. Det er ikke skog på Kvitsøy.

Til forslag om ny § 9a i konsesjonsloven: Rådmannen kan ikke se at alternativ 2 vil ha negative konsekvenser for vårt område, og vil derfor anbefale alternativ 2.

Til forslaget om at det ved erverv av tilleggsareal kan gjøres unntak fra krav om delingstillatelse etter jordloven og krav til innvilget konsesjon: Forslaget innebærer at det ikke lenger vurderes om ervervet av tilleggsjord fører til en driftsmessig god løsning og om delingen kan føre til drifts- og/eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Dersom erververens eget bruk ligger i lang avstand fra tilleggsjorden, har kommunen etter dette forslaget ikke lenger mulighet til å gripe inn. Dette kan gi uønskede miljømessige konsekvenser. Rådmannen mener også at kravet om at jordsøker (overtakeren) skal ha en eiendom på minst 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog er for snevert i forhold til krav om eget areal. I Rogaland er det stor etterspørsel etter tilleggsareal, tilleggsareal bør defor gå til bruk som har god aktiv drift. Jordbrukareal som tilleggsareal bør ikke gå til skogseiendommer, og kun til eiendommer som har minst 20 dekar aktivt dreveet jordbruksareal fra før.

Til forslaget om unntak fra krav om delingstillatelse etter jordloven §12 ved fradeling av ubebygde tomter under 2 dekar, som skal nyttes til bustad, fritidshus eller naust: Rådmannen er positiv til forslaget.

Til forslaget om endring av krav til driveplikt: Kravet om en leieavtale på minst 10 år har ikke virket etter sin hensikt. Det er derfor bra at kravet tas bort. Rådmannen er mer skeptisk til at det ikke lenger er et krav at avtalen skal føre til driftsmesisig gode løsninger. I likhet med tidligere kommentar anføres det her at man risiskerer at det er lang avstand mellom leietakerens eiendom og utleierens eiendom, med de miljømessige konskvensene dette kan føre til. Det er ellers ingen merknader til forslagene.

Det er ingen merknader til forslaget om at tilskudd blir tvangsgrunnlag for utlegg gjennom innføring av en forskrift om dette i jordloven.

 

 

 

Vedlegg