Forsiden

Høringssvar fra Gloppen Bonde- og Småbrukarlag

Odelslova bør vere som i dag .Grensa bør vere 50 da

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad