Forsiden

Høringssvar fra Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg

Høringssvar - Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg er svært positive til Høringen fra Landbruks- og Matdepartementet. Høringen er svært grundig, og det foreslås omfattende endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg mener utviklingen i landbruket og dagens lovgivning er i utakt. Tiden er moden for nytenkning innen landbruksnæringen, og endringer i konsesjonslov, jordlov og odelslov er en god start.

I Vest-Agder har landbruket betydning i alle kommuner. I noen kommuner er landbruket viktigste næring bortsett fra offentlig tjenesteyting. Landbruket er preget av småskala og fragmentert eiendomsstruktur. Det har vært en kraftig reduksjon av aktive bruk, men de bruk som drives har økt sin produksjon. Mye produksjon foregår på leid jord. Stort sett produseres melk og kjøtt og noe grønnsak. Gjengroing og svakt drift av små jordbruksarealer er et problem. Skogressursen er viktig, men mange små bruk mangler aktiv drift.

Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg mener det viktigste målet innen landbrukspolitikk bør være selvforsyningsgrad av mat og vern av produksjonsjord slik at vi kan sikre matproduksjon også i fremtiden. Den private eiendomsretten er svært viktig, og det er viktig å verne om private arbeidsplasser. Selv om landbruket er subsidiert, er bønder selvstendige næringsdrivende, og vi bør føre en landbrukspolitikk som stimulerer til flere næringsdrivende og private arbeidsplasser.

De enkelte endringsforslagene:

 • Heving av arealgrensene for konsesjon og odel

  Det foreslås å heve arealgrensene for konsesjonsplikt og odel fra 25da fulldyrka og overflatedyrka jord til 35da.

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg mener det er få, om noen gårdsbruk som kan skape seg en arbeidsplass på 25 eller 35da dyrka jord. De fleste gårdsbruk trenger betydelig mer dyrket jord til sine produksjoner. Svært mye av produksjonsjorda blir leid. Vi kan derfor ikke se at forslaget om å heve arealgrensen fra 25 til 35da vil svekke vernet om landbrukets produksjonsarealer. Forslaget vil derimot verne om den private eiendomsretten, og det vil kunne stimulere til økt omsetning av gårdsbruk. Vi mener bebodde eiendommer er å foretrekke, men det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom bebodd og velholdt/veldrevet. Vi ser for oss at landbrukskontorene kan bruke mindre tid på konsesjonsbehandling og kontroll av boplikt, og heller fokusere mer på oppfølging av driveplikten. Vi mener det burde være mulig å heve arealgrensene til mer enn 35da.

Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg støtter forslaget om å heve arealgrensene for konsesjonsplikt og odel.

 • Priskontroll etter konsesjonsloven

  Det foreslås å oppheve priskontrollen for erverv av rene skogeiendommer, og for eiendommer som består av både jord og skog skal priskontrollen oppheves for eiendommer med mindre enn 35da fulldyrka eller overflatedyrka jord.

Priskontrollen hindrer omsetning av landbrukseiendommer, og den svekker den private eiendomsretten. Ved å fjerne priskontrollen slik det er foreslått i høringen, kan man stimulere til økt omsetning av eiendommer. Passive eiere vil trolig bli mer villige til å selge til aktive eiere dersom eiendommen kan selges til markedspris.

Priskontrollen slik den er i dag, kan ha en negativ effekt på satsing i landbruket. Landbrukseiendommer kan få en prisvurdering som er betydelig lavere enn kostnadene ved å investere i for eksempel nye moderne driftsbygninger. Resultatet av lave prisvurderinger kan være at landbruket ikke har god nok sikkerhet til å få lån til investeringer. Dette setter en stopper for satsing og produksjon.

Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg er positive til å oppheve priskontrollen på ubebygde skogeiendommer. For bebygde og ubebygde eiendommer med både jord og skog, er Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg positive til å heve grensen for priskontroll til eiendommer med mer enn 35da fulldyrket eller overflatedyrket jord.

 • Deling, konsesjon og tilleggsjord

  Det foreslås regler om unntak fra delingsbestemmelsen og unntak fra konsesjonsplikt for å stimulere til salg av tilleggsareal. Det innføres unntak fra delingsbestemmelsen i jordloven samt konsesjonsplikt på bestemte vilkår.

Forslaget kan stimulere til salg av tilleggsareal, og det styrker den private eiendomsretten. Om forslaget vil ha en byråkratisk gevinst er usikkert. Delingssaker som er i strid med LNF-formålet i kommuneplanen må fremdeles behandles etter plan og bygningsloven. Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg mener forslaget ikke svekker vernet om produksjonsarealer, og det kan styrke den private eiendomsretten, og stimulere til økt omsetning av eiendommer.

Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg er positive til forslaget slik det er lagt frem i høringen.

 •  Fradeling av tomter

  Det foreslås unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i jordloven §12 for ubebygde tomter som ikke er over 2da til bolig, fritidshus eller naust. Unntaket gjelder ikke på fulldyrka eller overflatedyrka jord.

Forslaget verner om produksjonsjorda, og styrker råderetten over egen eiendom. Fradeling av tomter i nærhet av produksjonsarealer kan være uheldig for landbruket. Bebyggelse og aktivt landbruk med for eksempel husdyrhold, gjødselkjøring og sprøyting, kan komme i konflikt. Vi mener plan og bygningsloven og de lokale kommuneplaner kan beskytte mot uheldige fradelinger. Vi mener og at den enkelte grunneier selv bør få vurdere eventuelle ulemper med fradeling av tomter fra eiendommen.

Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg støtter oppheving av delingsforbudet i jordloven for tomter under 2da.

 

 • Driveplikt
  Det foreslås at en rekke vilkår for å oppfylle driveplikten ved bortleie oppheves, bl.a. kravet om at leieavtalen må være minst 10 år.

Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg er svært opptatt av at driveplikten videreføres. Driveplikten er viktig for at ikke dyrka jord skal gro igjen. Svært mange gårdbrukere er avhengige av leiejord for å drive en lønnsom produksjon. Oppfyllelse av driveplikt ved bortleie bør derfor videreføres. Vi kan være med på at kravet om 10års leieavtale fjernes, men det bør være krav om en viss lengde på leieavtalen for å sikre forutsigbarheten til leietaker. Innovasjon Norge krever i mange tilfeller 10 års leieavtale på jord for å gi støtte til utbygging og satsing i jordbruket. Vi mener kravet om leieavtale ikke må være mindre enn 5 år. Vi anbefaler ikke fritak fra driveplikten dersom det viser seg umulig å leie bort jorda. Da bør eier drive jorda selv, eller eventuelt få hjelp av landbrukskontoret i kommunen til å finne noen som kan drive jorda. Ved å ha en streng driveplikt, vil man kunne redusere leieprisene på jorda slik at det blir mer lønnsomt å drive for de som driver jordbruk.

Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg vil videreføre driveplikten. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie med leieavtale på minimum 5 år. Det skal ikke gis fritak fra driveplikten på fulldyrket eller overflatedyrket jord.

 

 • Bestemmelser om tilskudd
  Departementet foreslår en tilføyelse i jordloven om at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg, slik at staten ikke først er nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom.

Forslaget gjør det enklere og raskere å inndrive krav, og arbeidsmengden blir betydelig redusert.

Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg er positive til forslaget.
 Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg               23. september 2016

Tor Marius Markussen (leder), Åshild Vatne Drange, Thor Håkon Føreland, Gro Boge Aasheim, Line Ostad, Vidar Tjelland

Vedlegg