Forsiden

Høringssvar fra Eidsvoll kommune

Høring- Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Dato: 25.08.2016

Svartype: Med merknad

Hovedutvalget for næring, plan og miljø avga høringssvar i møte 23.08.2016. Utvalgets høringssvar følger vedlagt.

Vedlegg