Forsiden

Høringssvar fra Midtre Namdal Samkommune

Melding om vedtak - Høringsuttalelse til forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsrett og åsetesretten

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg