Forsiden

Høringssvar fra Larvik kommune

HØRING. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), lov om jord (jordloven), lov om odels- og åseterett (odelsloven) m.v

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg