Forsiden

Høringssvar fra Songdalen kommune

Høringsuttalelse fra Songdalen kommune Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 09.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Viser til høringsbrev med høringsdokumenter mottatt 27.06.16 om forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten. Høringen har vært til behandling i Planutvalget i Songdalen kommune den 08.09.16, og vedlagt oversendes vår høringsuttalelse og saksfremlegg med vedtak.

 

Det ble fattet slikt vedtak i Planutvalget den 08.09.16:

 

Møtebehandling

Votering

Pkt. 1 fikk 6 stemmer (Heivoll, Hagen Kleveland, Samuelsen, Hedenstad, Grødum, Smeplass)

1 stemte imot (Finsådal)

Punktene 2 til 6 ble enstemmig vedtatt

Vedtak

  1. Arealgrensen for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt bør være 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som i dag, og ikke heves til 35 dekar. Tilsvarende anbefales det at arealgrensen for odlingsjord fortsatt skal være 25 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord.

 

  1. Arealgrensene for priskontroll bør lovfestes eller framgå av forskrift slik Departementet foreslår, og ikke informeres gjennom rundskriv.

 

  1. Priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer bør ikke oppheves.

 

  1. Kommunen støtter ikke forslaget om unntak fra delingsbestemmelsen i jordloven og unntak fra konsesjonsplikt ved salg av tilleggsjord.

 

  1. Kommunen støtter ikke forslaget om endringer i jordloven § 8 som gjelder driveplikt for eiere av jordbruksareal, og en støtter ikke forslaget om å oppheve kravet om at leieavtalen skal vare i minst 10 år. En mener fortsatt at leiejord skal være tilleggsjord til annen landbrukseiendom, og at avtalen skal føre til en god driftsmessig løsning.

 

  1. Departementet foreslår en tilføyelse i jordloven § 18 om at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg, slik at staten ikke først er nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom. En har ingen merknader til forslaget

Vedlegg