Forsiden

Høringssvar fra Iveland kommune v/kommunestyret

Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten.

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg