Forsiden

Høringssvar fra Oppland fylkeskommune

Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Fylkesutvalget fattet slik vedtak:
1. Fylkesutvalget mener at det skal være en målsetting at flest mulig av landbrukseiendommene skal være bebodd ut fra prinsippet om økt matproduksjon, lokalt eierskap og distriktsmessige hensyn og at jord- og skogarealene skal drives aktivt ut fra et verdiskapingsperspektiv. Skal man sikre verdiskapingen fra norsk landbruk og størst mulig nasjonal selvforsyning med mat er det viktig at alle ressursene utnyttes optimalt. Eiendomspolitikken i landbruket skal sikre at ressursene holdes i hevd og forvaltes i et langsiktig perspektiv, og må derfor finne sitt balansepunkt mellom hensynet til enkeltmenneskets og samfunnets interesser. Fylkesutvalget ser ikke behov eller grunnlag for å heve arealgrensene, og ønsker at dagens grenser for konsesjon og boplikt beholdes.    

2. Fylkesutvalget har ingen merknader til at det innføres hjemmel i lov til å gi forskrift om beløpsgrense for priskontroll.

3. Fylkesutvalget fraråder at priskontrollen på eiendommer (bebygd og ubebygd) med maksimalt 35 dekar full- og overflatedyrka jord oppheves. Forslaget kan føre til at kapitalinteresser og ikke landbruksinteresser vil kunne være avgjørende for hvem som erverver landbruksarealer og at for høy prisvekst kan presse yngre ut av markedet. 

4. Fylkesutvalget fraråder at priskontrollen på rene skogbrukseiendommer oppheves. Forslaget kan medføre uønsket prisstigning på skog, mindre lokalt eierskap og uønsket fradeling av skogareal.

5. Fylkesutvalget fraråder at det innføres unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt ved kjøp av tilleggsjord og -skog. Tilrettelegging for driftsrasjonalisering ved kjøp av tilleggsareal ivaretas gjennom forvaltningen av jord- og konsesjonsloven i dag. Spesielt vil en fraråde salg uten lovbehandling til kjøper som ikke grenser til eiendommen, og til kjøper som ikke eier aktiv, selvstendig landbrukseiendom fra før.

6. Fylkesutvalget støtter forslaget om unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt hvis ervervet gjelder tomt til bolighus, fritidshus eller naust. Plan- og bygningslovbehandling bør kunne sikre hensynet til landbruk og kulturlandskap i LNF-områder. Unntaket må ikke gjelde der arealet er dyrka jord eller dyrkbar jord som ikke er tillat omdisponert etter jordloven.

7. Fylkesutvalget tar forslaget om endringer i vilkårene for driveplikt til jordbruksarealer til etterretning.

 

Vedlegg