Forsiden

Høringssvar fra Sund kommune

Høyringsuttale - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Sjå vedlegg

Vedlegg