Forsiden

Høringssvar fra Oppdal kommune

Oppdal kommune sitt høringssvar vedr. forslag til lov om endring av konsesjonslov, jordlov m.v.

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Oppdal kommunestyre behandlet høringsforslaget i sak 16/109 den 14.09.2016.

Vedtaket blir som følger:

Oppdal kommunestyre viser til utsendt høringsforslag.

Oppdal kommune mener at konsesjonsloven og odelsloven bør bestå slik den er, med unntak av forslaget om å fastsette beløpsgrense i forskrifts form. Oppdal er en aktiv jord- og skogbrukskommune og har i sine planverk stor fokus på bosetting og næringsutvikling. Gjeldende lovverk gir gode rammebetingelser for å få til nettopp dette.

Oppdal kommune er uenig i forslaget om at deling av eiendom med formål tilleggsjord og fradeling av enkelttomt skal unnlates behandling etter jordlovens § 12. Behandling etter begge lovverk gir en bred vurderingsplattform for å fatte et godt vedtak i hver enkelt sak.

Oppdal kommune er videre uenig i forslaget til endringer i jordlovens § 8 om å oppheve avtaletiden på 10 år. Dette vil svekke forutsigbarheten til leietakerne og vil kunne føre til dårligere håndhevelse av god agronomi.

Endring i jordlovens § 18 vedr. tilbakebetaling av tilskudd, tilsluttes.

Vedlegg