Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Rogaland

Fråsegn frå Fylkesmannen i Rogaland - forslag til endring i lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg