Forsiden

Høringssvar fra Hol kommune

Høringsuttalelse - Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet har behandlet saken i møte 22.09.2016 sak 103/16

Behandling

Ordfører Petter Rukke foreslo at 2. Priskontroll, 2.kulepunkt andre setning endres til:

Høyere etterspørsel etter skog- og jordbrukseiendommer til andre formål enn drift, kan føre til budkriger og økende priser på landbrukseiendommer.

Votering

Forslag fra Ordfører Petter Rukke ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak:

Hol kommune fraråder å endre konsesjonslova, jordlova og odelslova på følgende punkter:


1. Arealgrense konsesjon, boplikt og odel

 • Konsesjonslova blir svekket ved utsendte endringsforslag, både i forhold til antall landbrukseiendommer det blir lovfesta boplikt på og muligheten til å styre utviklingen av faktisk bruk av landbrukseiendommene.
 • Forslaget kan føre til økt omsetning av landbrukseiendommer til andre formål enn bosetting og landbruksdrift.
 • Endringsforslaget fører også til at mange landbrukseiendommer som det før var omfattet av odelsretten, nå ikke lenger blir det. Dette kan skape uro, splid og usikkerhet i mange familier i forhold til hvem som skal overta landbrukseiendommen.

Forslaget om endring av arealgrensene i odelslova § 2 og konsesjonslova §§ 4 og 5 fra 25 dekar til 35 dekar full – og /eller overflatedyrka jord bør utgå.

2. Priskontroll

 • Mulighetene til å omgå regelverket blir store slik at hele priskontrollen settes ut av funksjon.
 • Rene skogeiendommer skal unntas priskontroll. Man kan da selge jorda som tilleggsareal og ta ut «markedspris» uten priskontroll på restareal (skogdelen). Det er antatt at dette vil øke prisene på skogeiendommer.
 • Hvis man har leid jorda i fem år kan man kjøpe den konsesjonsfritt og dermed omgå priskontrollen. Dette kan også medføre at det blir flere spredte jordteiger tilhørende samme landbrukseiendom.
 • Det er antatt at kapitalsterke personer ønsker å kjøpe opp jord og skog dersom markedet er fritt. Høyere etterspørsel etter skog- og jordbrukseiendommer til andre formål enn drift, kan føre til budkriger og økende priser på landbrukseiendommer. Aktive gårdbrukere og unge som ønsker å kjøpe landbrukseiendom for bosetting og evt. drift vil fort tape slike budkriger.
 • Det vil medføre liten endring om beløpsgrense for priskontroll blir fastsatt ved forskrift, fordi det har vært praksis til nå. Beløpsgrense på kr 3,5 millioner anses å være høy nok.
 • For ubebygde eiendommer med både jord og skog bør en beholde dagens regler om priskontroll, fordi de fleste landbrukseiendommene i Norge har drift med grunnlag i et kombinert ressursgrunnlag som samla gir inntekter.

Forslaget om innføring av flere unntak fra priskontroll jf. konsesjonslova §§ 9 og 9a bør utgå.

3. Unntaksbestemmelser jordlov og konsesjonslov

 • Unntak fra delingsbestemmelsen i jordlova og konsesjonsplikt ved erverv av tilleggsjord, basert på hvem som har leieavtaler på landbrukseiendommer, kan gi driftsmessige løsninger, med store avstander mellom driftssenter og leiejord. Det er en bedre løsning å avgrense unntaket til tilgrensende eiendommer og /eller eiendommer i kort avstand til tilleggsarealet, f.eks. 2 km.
 • Det bør være et krav for å nytte unntaksbestemmelsen at kjøper eier en landbrukseiendom som er større enn gjeldende arealgrense for konsesjon og odelsrett, fordi dette er i samsvar med kravet om at kjøper må ha en landbrukseiendom i drift.
 • Det er veldig uheldig og risikabelt å innføre unntak fra søknadsplikt etter delingsbestemmelsen i jordlova § 12 for ubebygde tomter under 2 dekar, når det ikke er jordbruksareal på disse. Dersom et slikt unntak blir innført, mister en styring med hvilke tomter som blir fradelt og hvor. Deling etter plan- og bygningslova legger vekt på andre moment enn jordlova, i hovedsak planstatus for arealet, og er dermed ikke alene et tilfredsstillende redskap for å styre delinger i landbruksområder.
 • Forslaget om unntak fra delingsbestemmelsen for tomter under 2 dekar, innebærer at jordloven oppheves for slike arealer. Stortinget har ikke bedt om å bli forelagt et slikt forslag.

Forslaget om innføring av flere unntak fra søknadsplikt etter konsesjonslova §§ 4 og 5 samt jordlova §§ 12 og 12a bør utgå.

4. Driveplikt

 • Leieavtaler for jordbruksareal bør gjelde for 10 år som i dag, av hensyn til gårdbrukere som må planlegge langsiktig i forhold til investeringer i driftsbygninger.
 • Krav om innsending av leieavtale til kommunen medfører unødvendig byråkrati, og bør utelates.
 • Det er viktig at kommunen kan vurdere om leieavtalene gir en driftsmessig god løsning, og at en har sanksjonsmuligheter dersom dette ikke er tilfelle.

Forslaget om endring av lovverket for driveplikt av jordbruksareal etter jordlova § 8 bør utgå

5.Tilskudd

Ingen merknader.

Anna

For å unngå unødvendig forvirring og diskusjon bør lovteksten i odelslova samsvare med teksten i konsesjonslova når det gjelder arealgrenser.

Erfaring fra kommunal landbruksforvaltning viser at det i løpet av et år er relativt få saker til behandling, både konsesjonssaker og fradelinger etter jordloven. Det er heller ikke særlig ressurskrevende å behandle disse sakene. Det foreligger derfor ingen stor rasjonaliseringsgevinst ved at saksbehandlingen forenkles.

Rett utskrift, Hol 23.09.16

Håvard Holeplass, fagkonsulent landbruk

Vedlegg