Forsiden

Høringssvar fra Aurskog-Høland kommune

Høringssvar - Forlag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og skifteretten

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet har behandlet saken i møte 12.09.2016 sak 140/16

Møtebehandling

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

- Aurskog-Høland kommune støtter forslaget om å heve arealgrensene for konsesjon. Boplikt og odel fra 25 til 35 dekar.

- Aurskog-Høland kommune har ingen innvendinger mot forslaget om at priskontroll på rene skogeiendommer oppheves.

- Dersom priskontrollen oppheves som foreslått bør også priskontrollen på ubebygde eiendommer med under 35 dekar dyrka jord oppheves.

- Aurskog-Høland kommune støtter forslaget om at priskontroll opprettholdes på landbrukseiendommer med mer enn 35 dekar dyrka jord.

- Aurskog-Høland kommune fraråder at det innføres unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt ved kjøp av tilleggsjord og –skog. Tilrettelegging for driftsrasjonalisering ved kjøp av tilleggsareal ivaretas gjennom forvaltningen av jord- og konsesjonsloven i dag. Spesielt vil en fraråde salg uten lovbehandling til kjøper som ikke grenser til eiendommen, og til kjøper som ikke eier aktiv, selvstendig landbrukseiendom fra før.

- Aurskog-Høland kommune støtter forslaget om unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt hvis ervervet gjelder tomt til bolighus, fritidshus eller naust. Plan- og bygningslovbehandling bør kunne sikre hensynet til landbruk og kulturlandskap iLNF-områder. Unntaket må ikke gjelde der arealet er dyrka jord eller dyrkbar jord som ikke er tillat omdisponert etter jordloven.

- Aurskog-Høland kommune tar forslaget om endringer i vilkårene for driveplikt av jordbruksarealer til etterretning. Høringsuttalelser fra landbruksorganisasjoner bør tillegges vekt i dette spørsmålet.