Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Høyring - forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg