Forsiden

Høringssvar fra Høylandet kommune

Forslag om endring av lov om konsesjon m.v. Høringssvar fra Høylandet kommune

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Høylandet kommune Arkiv: V60 Arkivsaksnr.: 16/6315-3 Saksbehandler: Eystein Fiskum

Dato: 08.09.2016

 

Utvalg Møtedato

Høylandet kommunestyre 22.09.2016

______________________________________________________________________________

HØRING. FORSLAG TIL LOV OM ENDRING AV LOV OM KONSESJON, LOV OM JORD OG LOV OM ODELSRETTEN OG ÅSETESRETTEN

 

Høringsuttalelse fra Høylandet kommune.

Høylandet kommune mener konsesjonsloven med nåværende bestemmelser og grenser for konsesjonsplikt og priskontroll må beholdes. Konsesjonsloven gir kommunene som lokal offentlig myndighet mulighet til å påvirke eier- og bruksforhold på fast eiendom innenfor kommunegrensene og dermed mulighet til å styre bruk av arealressursene i tråd med lokale målsettinger.

Fortsatt priskontroll i konsesjonsbehandling ved kjøp av landbrukseiendommer vil bidra til at prisutviklinga på disse eiendommene står i forhold til driftsgrunnlaget på eiendommene.

Tidligere og nå foreslåtte endringer i konsesjonsloven oppfattes som liberalisering av lovverket for distriktenes viktigste ressurser og uthuling av offentlig kontroll. Nåværende nivå for lokal innflytelse på arealbruken må beholdes.

Høylandet kommune gir sin tilslutning til foreslåtte endringer i jordlovens bestemmelser om driveplikt, jordleieavtaler og fradeling av mindre tomter til bolig, fritidshus og naust med visse begrensninger i forhold til forslaget.

 

Høringsuttalelse til hvert av Stortingets anmodningsvedtak og LMD sine tilleggsforslag systematisert etter LDM sitt ønske.

 

Stortingets anmodningsvedtak:

 

Til vedtak 483: Endring av konsesjonslov.

Høylandet kommune ønsker å beholde konsesjonsloven med sin nåværende ordlyd.

 

Til vedtak 485: Areal- og beløpsgrenser.

Høylandet kommune ønsker at arealgrenser fastsettes i lov og beløpsgrenser i forskrift.

 

Til vedtak 486: Bebygd eiendom: Arealgrense for konsesjonsplikt og lovpålagt boplikt.

Høylandet kommune ønsker å beholde gjeldende arealgrenser for konsesjonsplikt og lovpålagt boplikt. (25 daa jord eller 100 daa totalareal for konsesjonsplikt, 25 daa jord og 500 daa produktiv skog for lovpålagt boplikt)

 

Til vedtak 487: Arealgrense for odlingsjord.

Høylandet kommune ønsker at nåværende arealgrense for odlingsjord beholdes, jmf. vedtak 486.

 

Til vedtak 488: Oppheving av priskontroll på rene skogeiendommer.

Høylandet kommune ønsker ikke at priskontrollen på rene skogeiendommer oppheves. Oppheving av priskontroll vurderes å ikke være i tråd med konsesjonslovens formål og ingen garanti for mer effektiv skogsdrift.

 

 

 

Til vedtak 489: Overdragelse av produktive jord- og skogbruksarealer som tilleggsjord uten plikt til å søke om tillatelse til deling eller konsesjon.

Høylandet kommune ønsker å beholde eksisterende regelverk. Saker angående fradeling av arealer som tilleggsjord er som oftest kurante saker.

 

Til vedtak 490: Oppheving av priskontroll på skog på kombinerte jord- og skogbrukseiendommer.

Høylandet kommune ønsker ikke at priskontroll på skog på kombinert jord -og skogbrukseiendommer oppheves, jf. vedtak 488.

 

Landbruks- og matdepartementets tilleggsforslag om endring i jordloven.

 

Endring i reglene om driveplikt/leieavtaler.

Høylandet kommune støtter departementets forslag om å forenkle reglene om driveplikt og at offentlig kontroll fokuserer på at areal drives. Nytt lovforslag presiserer at driveplikten er varig og knytta til eieren av jordbruksarealet.

Høylandet kommune støtter forslaget om:

-å oppheve kravet om 10 års varighet på leieavtaler,

-at leieavtaler skal være skriftlige,

-at kopi av avtale må sendes kommune,

-at leiejord ikke må være tilleggsjord til annen landbrukseiendom

-at kravet om driftsmessig god løsning oppheves.

 

Endring i regler om fradeling av tomter.

Høylandet kommune støtter departementets forslag om unntak fra søknadsplikt etter delingsbestemmelsene i jordloven for ubebygde tomter - ikke over 2 da, til bolig, fritidshus eller naust dersom de ikke ligger på eller inntil dyrka mark eller på god dyrkingsjord.

 

 

Kommunestyrets behandling: Enstemmig vedtatt.