Forsiden

Høringssvar fra Leikanger kommune

Høyring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg