Forsiden

Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei,

 

Vedlagt oversendes Advokatforeningens høringsuttalelse ang. ovennevnte.

 

Vedlegg