Forsiden

Høringssvar fra Leksvik kommune

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

 

 

Landbruk- og Matdep.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deres ref.                                                                  Vår ref.                                                          Dato

                                                                                 33308/2016/V60/2NHI                                  19.09.2016

 

 

Uttalelse til forslag til endring i jord-konsesjon og odelslov

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

Nils Alvin Hindrum

Rådgiver landbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leksvik kommune

 

Arkiv:   V60

Dato:   08.09.2016

 

SAKSFRAMLEGG

 

Saksnr

Utvalg

Møtedato

40/16

Leksvik kommunestyre

15.09.2016

 

 

 

Saksbehandler: Nils Alvin Hindrum

 

Uttalelse til forslag til endring i jord-konsesjon og odelslov

 

 

 

Sakens bakgrunn og innhold:

Uttalelsen er utarbeidet av landbrukskontoret etter møte med Leksvik landbrukråd 5. september.

 

Bakgrunn:

Stortinget har bedt regjeringen legge fram forslag til endringene, knyttet til vedtaks nr.

 

Landbruksrådet i Leksvik har disse merknadene:

 

Vedtak nr. 483:          Proposisjon om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

 

Merknad:                      Ingen kommentar.

 

Vedtak nr. 484:          Foreta en vurdering av om avgrensning av beløpsgrenser og arealgrenser for praktisering av priskontroll i konsesjonsloven bør fastsettes i en forskrift.

 

Merknad:                      Ingen kommentar.

 

Vedtak nr. 486:          Forslag om nødvendig lovendring om å heve arealgrensene for konsesjonspliktig erverv av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt

                                   til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.

 

Merknad:                    Om arealgrensen økes til 35 dekar vil flere eiendommer fritas for

konsesjon og boplikt.

Arealgrensene bør ikke endres da det vil føre til at vi får flere fritidseiendommer.

 

Vedtak nr. 487:          Endre arealgrense tilsvarende for odelsjord, til 35 dekar.

 

Merknad:                    Arealgrensene for odelsjord bør være i samsvar med hva som kan erverves konsesjonsfritt.

 

 

Vedtak nr. 488:          Forslag til hvordan priskontrollen på rene skogeiendommer kan oppheves.

 

Merknad:                    Rene skogeiendommer bør ikke fritas for priskontroll. Blir dette gjennomført vil prisen på skogeiendommer trolig få en stor økning.

                                   Det vil gjøre det vanskelig for «vanlige» skogeiere/gårdbrukere å kjøpe

                                   tilleggsareal for å styrke sin egen eiendom.

Kapitalsterke «folk» vil trolig kjøpe skogeiendommer, ikke minst for å drive jakt. Jakt har ofte, på eiendommer med lav bonitet skog, større verdi en påstående skog. Priskontroll på rene skogeiendommer bør ikke avskaffes.

 

 

Vedtak nr. 489:          Forslag til endring, slik at produktive jord- og skogbruksarealer kan overdras som tilleggsjord (skog) til tilgrensende eiendommer, ligger i nærheten av og/eller forpaktes, kan overdras uten deling eller konsesjon.

 

Merknad:                    Forslaget bør ikke gjennomføres.

                                    Det vil medvirke til økt pris på eiendommer (jord og skog).

                                    Kommunen vil miste muligheten av å vurdere hvorvidt ervervet vil

                                    gi en god driftsmessig løsning, ei heller kunne vurdere om prisen er forsvarlig ut fra et samfunnsmessig hensyn.

 

Vedtak nr. 490.          Utrede regler som gjør at skogen på kombinerte jord- og skogbrukseiendommer kan unntas priskontroll.

 

 

Merknad:                    Forslaget bør ikke gjennomføres, jfr. Merknad til sak 489.

 

 

 

Andre forhold:           Endringsforslag vedr:

 

                                    Driveplikt. Jordlovens § 8.

Forslag:                       Eier har driveplikt på jorda, kan oppfylles, som i dag ved bortleie.

                                    Leieavtalen skal være skriftlig, med kopi til kommunen.

 

 

Merknad:                    Kommunen mister kontrollen med om avtalen gir en driftsmessig god løsning. Meget uheldig.

                                    Krav om 10 –års leieavtale utgår. Meget uheldig med tanke på brukere

                                    som må ha langsiktige avtaler, også mht. finansiering.

                                    Kortsiktige avtaler gjør det ofte lite interessant å «ta vare» på jorda,

                                    herunder kalking og grøfting.

                                    Deler av forslaget bør avvises.

 

                                    Jordlovens § 12.

Forslag:                       Deling av tomter under 2 dekar til formålet; bolig fritid og naust skal kunne unntas jordlovsbehandling, dersom arealet ikke er dyrka eller dyrkbar jord.

 

Merknad:                    Forslaget er ikke nødvendigvis til ulempe for grunneier.

                                    Deling må likevel skje etter plan- og bygningsloven.

                                    For kommunen kan dette føre til flere saker hvor det må søkes dispensasjon fra kommuneplanen.

 

 

Forslag:                       Fradeling av tun på inntil fem dekar hvor jorda selges som tilleggsjord til nabobruk, eller til noen som har leid jorda i minst fem år, skal kunne unntas deling etter jordloven. Ervervet kan gjøres konsesjonsfritt.

 

                                   

Merknad:                    Kommunen mister muligheten til å vurdere om ervervet gir en god driftsmessig løsning, og vil ikke kunne vurdere prisen på eiendommen,

                                    da den erverves konsesjonsfritt.

                                    Kan føre til økte jordleiepriser og spekulative leieavtaler.

 

 

Oppsummering:

Landbruksrådet i Leksvik er av den oppfatning at intensjonen med endringsforslagene, utgangspunktet skulle være forenkling av lovverket, samt gi grunneier større frihet til å bestemme over egen eiendom, ikke vil bli oppfylt.

Kommunen vil få flere oppgaver knyttet til kontroll, f.eks. med jordleieavtaler.

Endringsforslagene vil gi brukere som vil styrke næringsgrunnlaget sitt

større kostnader med erverv av tilleggsjord. De som vil slutte i landbruket vil tjene på at endringene gjennomføres.

 

 

Rådmannens innstilling:

 

Leksvik landbruksråd ber kommunestyret slutte seg til rådets merknader hva gjelder departementets forslag til endringer i jord- konsesjon og odelsloven.

 

Uttalelsen sendes Landbruks- og Matdepartementet som høringssvar fra næring og politikere i Leksvik kommune.

 

 

Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 15.09.2016

 

Behandling:

 

Enstemmig som innstillingen.

 

 

Endelig vedtak:

 

Leksvik kommunestyre slutter seg til rådets merknader hva gjelder departementets forslag til endringer i jord- konsesjon og odelsloven.

 

Uttalelsen sendes Landbruks- og Matdepartementet som høringssvar fra næring og politikere i Leksvik kommune.

 

 

 

--- slutt på saksprotokoll ---

 

 

--slutt på innstilling--