Forsiden

Høringssvar fra Sør- Trøndelag fylkeskommune/ Nord- Trøndelag fylkeskommune

Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

Fylkeskommunene i Trøndelag gir følgende uttalelse til forslaget til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten:

 1. Forslag om å heve arealgrensen for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord støttes ikke.
 2. Forslag om å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord støttes ikke.
 3. Forslag om innføring av hjemmel for forskrift i konsesjonsloven til at beløpsgrenser fastsettes i forskrifts form støttes.
 4. Forslag om å oppheve priskontroll på rene skogeiendommer støttes ikke.
 5. Forslag om å oppheve priskontrollen på kombinerte eiendommer med jord og skog støttes ikke.
 6. For ubebygde eiendommer med jord- og skog støttes departementets alternativ 1 til lovtekst: Ingen endringer i forhold til gjeldende regelverk.
 7. Forslag til unntak for deling og konsesjon ved salg av tilleggsareal (hele eiendommen eller eiendommen med unntak av tun på inntil 5 dekar) til tilgrensende eiendommer støttes.
 8. Forslag til unntak for deling og konsesjon ved salg til erverver som har leid eller forpaktet tilleggsarealet i minst fem år støttes ikke.
 9. Forslag om at erverver ved kjøp av tilleggsareal må drive en aktiv landbrukseiendom som gir en viss næringsmessig avkastning støttes. Arealgrensen for kjøpers eiendom bør minimum settes lik arealgrensen for konsesjonsplikt.
 10. Forslaget om en regel om unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i jordlovens §12 for ubebygde tomter ikke over to dekar til bolig, fritidshus eller naust støttes under forutsetning om at det fortsatt tas hensyn til drifts- og miljømessige ulemper.
 11. Forslag til oppheving av kravet til oppfylling av driveplikten gjennom bindende leieavtaler på minimum 10 år støttes ikke. Det kan åpnes for unntak i tilknytning til relevante produksjoner, først og fremst grøntproduksjoner med vekstskifte.
 12. Krav om at utleie av tilleggsjord skal skje til aktive landbrukseiendommer må videreføres.
 13. Forslag om at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg støttes.

 

Vedlegg