Forsiden

Høringssvar fra Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune -Høyring forslag til endringar i jordlova, konsesjonslova og odelslova

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

25.08.2016 Planutvalget
Saksframlegger: Aase Mette Tordhol Halden

Votering: Rådmannens forslag ble vedtatt med 9 stemmer mot 1.


PU-053/16 Vedtak, 9 stemmer mot 1 stemme (10 stemmer):
Nord Aurdal kommune er positive til, og støttar dei framlagte endringane til jordlova, konsesjonslova og odelslova.

Kommunen støttar alternativ 2 der det ikkje skal vere priskontroll på ubebygd eigedom under 35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord.

Kommunen støttar og at ervervar må ha minst 5 daa jord/25 daa skog for å kunne inn under unntaket frå delingsbestemmelsen i jordlova og konsesjonsplikt i konsesjonslova i samband med sal av tilleggsjord og -skog.

…….

 

08.09.2016 Kommunestyret
Saksframlegger orienterte.

Håvard Halvorsen la fram følgende forslag:

Nord-Aurdal kommune støtter ikke de framlagte endringene til jordloven, konsesjonsloven og odelsloven.

Votering: Håvard Halvorsens forslag vedtatt med 16 stemmer mot 8 stemmer for planutvalgets forslag.


KS-089/16 Vedtak, 16 stemmer mot 8 stemmer (24 stemmer):
Nord-Aurdal kommune støtter ikke de framlagte endringene til jordloven, konsesjonsloven og odelsloven.

…….

Vedlegg