Forsiden

Høringssvar fra Kvænangen Kommune

Innspill til høring på forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Kvænangen kommune behandlet høringsforslaget i Teknisk utvalg - 13.09.2016. Det ble gjort slikt vedtak:

Kvænangen kommune har følgende uttale til høringsforslag på endring av jordloven, konsesjonsloven og Odelsloven:

 

Kvænangen kommune er enig i at det er rom for å gjøre endringer i regelverket som letter saksgangen, og at det legges til rette for at de som ønsker å satse på landbruksdrift skal få kjøpe tilleggsjord. Det er likevel to forslag som ikke bør vedtas da de undergraver langsiktigheten i landbruksforvaltningen og intensjonen med jordloven og konsesjonsloven.

 

  1. Heving av arealgrense for konsesjon, boplikt og priskontroll

Grensene for konsesjon, boplikt og priskontroll har økt mye i moderne tid. Kvænangen kommune mener det er uklokt å øke arealgrensen ytterligere. Det vil bidra til at flere attraktive småbruk med høy boverdi og grunnlag for næringsvirksomhet blir tatt i bruk til fritidsbolig. Selv om adgangen til å innføre nedsatt konsesjonsgrense opprettholdes, så sender forslaget et signal som vil bidra til sentralisering og ekstern eierskap til arealressursene i distriktene. Videre vil dette være i strid med målet om å få mer areal solgt som tilleggsjord. Dersom arealgrensa heves vil erverver av slik eiendom ikke ha et insentiv til å dele fra jorda og selge den som tilleggsjord. Kommunen mister også muligheten til å påvirke salg i denne retningen for en rekke småbruk hvis arealgrensen heves.

 

  1. Fritak fra delingsbestemmelsen i jordloven for tomter

Kvænangen kommune er kritisk til fritak fra delingsbestemmelsen i jordloven til tomtefradeling i LNFR-områder. Dette svekker landbruksforvaltningens medvirkning i arealsaker, noe som kan bidra til miljø- og driftsmessige ulemper for landbruket. Dersom bestemmelsene vedtas må det innføres andre virkemidler som gir arealressursene tilstrekkelig rettsvern og hindrer unødvendig oppstykking. Dette er viktig for å ivareta hensynet til framtidige generasjoner og mulige samfunnsmessige og økonomiske endringer som kan kreve økt sjølberging i Norge.

Vedlegg