Forsiden

Høringssvar fra Jølster kommune

Høyringssvar endringar i konsesjonslova mv

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Jølster kommune har gjort slikt vedtak (UPU-sak 055/16):

Jølster kommune er usamd i framlegg til endringar i forslaget til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), lov om jord (jordloven), lov om odels- og åseterett (odelsloven) m.v,. Det vert vist til saksutgreiing som grunnlag for dette rådet.

 

Saksutgreiing følgjer som vedlegg.

Vedlegg