Forsiden

Høringssvar fra Kartverket

Høring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten som ble sendt på høring 27.06.2016.

Nedenfor følger Kartverkets innspill til forslaget.

Til endringer i konsesjonslova

Lovforslaget innebærer blant annet at det to nye typer eiendomserverv er unntatt fra kravet om konsesjon. Disse er inntatt i konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 6 og 7. Til disse bestemmelsene er det også tatt inn tilleggsvilkår i § 5 nye fjerde og femte ledd.

Forslaget innebærer også at arealgrensen endres i konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. samt at det inntas at § 4 første ledd nr. 1 også gjelder for naust.

Kartverket skal i medhold av konsesjonsloven § 15 kontrollere at eiendomserverver som sender inn skjøtet på ervervet til tinglysing enten har fått konsesjon for ervervet, eller at ervervet ikke krever konsesjon etter konsesjonsregelverket.

Slik kontroll skjer ved at tinglysingsmyndigheten krever at konsesjonsvedtak eller egenerklæring om konsesjonsfrihet legges ved skjøtet for kontroll ved innsending til Tinglysingen. For noen typer eiendomserverv er det ikke nødvendig å dokumentere konsesjonsfritaket med egenerklæring, jf. konsesjonsforskriften § 3. På bakgrunn av den dokumentasjonen vi mottar og oppslag i offentlige registre vil vi avgjøre om ervervet ligger innenfor rammen av konsesjonsforskriften § 3, eller om egenerklæring eller konsesjonsvedtak er nødvendig for vår kontroll.

Vi mener det ikke fremgår helt klart av høringsnotatet hvorvidt det legges opp til at konsesjonsfrihet etter nye nr. 6 og 7 i konsesjonsloven § 5 skal dokumenteres ved utfylling av egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet:

Avslutningsvis i kapittel 4.5.4.1 fremgår det at endringsforslagene …

«… innebærer at dagens egenerklæringsskjema etter konsesjonsloven må utvides til også å omfatte de nye vilkårene for unntak. Dette er en endring som ikke krever lovendring».

Samtidig er det oppstilt et krav om at avtale må være inngått skriftlig for at erverv i medhold av nytt nr. 6 og 7 i konsesjonsloven § 5 skal være konsesjonsfritt. Dette følger av forslag til nytt fjerde ledd i bestemmelsen. I høringsnotatet er det om dette vilkåret sagt følgende i kapittel 9.4:

«Vilkåret om skriftlighet har sammenheng med kartverkets kontroll med at vilkårene for unntaket er oppfylt»

Uttalelsen antyder at den skriftlige avtalen skulle forelegges tinglysingen som dokumentasjon på at ervervet ikke krever konsesjon. Dersom konsesjonsfrihet imidlertid skulle dokumenteres med egenerklæringsskjema, hvilket synes forutsatt i kapittel 4.5.1.5, jf. det først siterte, ville det ikke av hensyn til kartverket være behov for at avtalen var skriftlig.

Kartverket mener derfor at det må tydeliggjøres ved tillegg i konsesjonsforskriften § 2 at konsesjonsfrihet etter de foreslåtte § 5 første ledd nr. 6 og 7 må dokumenteres av erververen ved egenerklæring.

I tillegg ønsker vi å gjøre oppmerksom på at Kartverket i disse dager programmerer en modul til matrikkelen for registrering av konsesjonsforhold for å legge til rette for elektronisk kommunikasjon. Modulen vil bli benyttet av kommunene til å registrere inn både konsesjonsvedtak som er fattet og i tillegg registrere informasjon om konsesjonsforhold fra egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som er signert og godkjent av kommunen. Tinglysingsmyndigheten kan deretter sjekke i matrikkelen at konsesjonsforholdet er avklart.  

Konsesjonsfrihet basert på egenerklæring vil altså bli registrert i matrikkelen, og egenerklæringsskjemaet vil ikke lenger bli returnert til innsender for deretter å bli oversendt Tinglysingen sammen med skjøter slik som i dag.

Måten informasjon om konsesjonsfrihet registreres på i tilleggsmodulen, og måten opplæringen for slik registrering er utformet vil altså være tett knyttet til hvordan selve egenerklæringsskjemaet er utformet.

Det er derfor viktig for oss å poengtere at endringer i regelverket, som også innebærer endringer i egenerklæringsskjemaet, vil medføre at det må gjøres større og mindre endringer både i modulen til matrikkelen og i opplæringsmaterialet som Kartverket skal gjøre tilgjengelig for kommunene.

Dermed er det svært viktig at tilleggsmodulen og opplæringsmaterialet for føring av konsesjonsforhold i tilleggsmodulen blir endret i takt med endringer av unntak fra kravet om konsesjonsvedtak. Kartverket har derfor behov for å bli varslet i god tid før eventuelle endringer trer i kraft og bli tatt med på dialog omkring dette spørsmålet, slik at det er tilstrekkelig rom for å gjøre nødvendige programmeringsendringene i matrikkelmodulen samt endre veiledningsmateriale.

Til endringer i jordlova

Lovforslaget innebærer en ny bestemmelse, § 12a, med innvirkning på behandling av delingstillatelse etter jordlova § 12. Forslaget innebærer at enkelte overdragelser ikke skal kreve slik delingstillatelse selv om det skulle være påkrevd ifølge § 12, isolert sett. Dette følger av forslag til ny bestemmelse, jordlova § 12a.

I punkt 4.5.4.1 er det uttalt at

«For å legge til rette for tinglysingskontroll i medhold av tinglysingsloven § 12a tredje ledd, må kommunen som landbruksmyndighet sørge for den dokumentasjonen som trengs for at kartverket skal kunne gjennomføre tinglysing av overdragelsen».

Dersom kommunen erklærer at en delingen ikke er i strid med delingsforbudet i jordlova § 12, eksempelvis fordi fradeling skjer i overensstemmelse med reglene i nye jordlova § 12a, er det etter vårt syn ikke behov for å dokumentere forholdet nærmere for tinglysingsmyndigheten.

Det er kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen som er myndighet etter jordlova, jf. § 3. Kartverkets mulighet til å ta stilling til spørsmål rundt delingsbehandling etter jordlova, vil det være hensiktsmessig å begrense til en kontroll av at kommunen erklærer at en eventuell deling ikke er i strid med jordlova § 12 fordi vilkårene i jordlova § 12a er oppfylt. Dette fordi vurderinger knyttet til disse spørsmålene krever så mye kjentskap til de konkrete forholdene at de vanskelig kan kontrolleres nærmere på en effektiv måte av Tinglysingen.

Vi legger derfor til grunn at «dokumentasjonen som trengs» i sitatet over peker på en slik form for erklæring fra kommunen som blir registrert i matrikkelen.

Generelle bemerkninger

18. april 2017 markerer starttidspunktet for e-tinglysing, hvor en av suksessfaktorene er at innsendere av saker til tinglysing velger å benytte en elektronisk innsendingsløsning i stedet for innsending av papirdokumenter. I tillegg er det sentralt at elektronisk innsendte dokumenter i minst mulig grad blir gjenstand for manuell behandling.

Det er i denne sammenheng viktig for oss at eventuelle bestemmelser om dokumentasjon som skal forelegges tinglysingsmyndigheten gjøres teknologinøytrale, slik at elektronisk innsending av dokumentasjon er en mulighet. 

Vi har stor forståelse for viktigheten av et konsesjonsregelverk, men vi vil likevel påpeke at ekstra krav til dokumentasjon som skal oversendes Tinglysingsmyndigheten vil motvirke den digitaliseringsprosess som er igangsatt og ha innvirkning på hvor stor del av rettsstiftelsene i grunnboken som kan behandles maskinelt. Effektiviteten i tinglysingssystemet og i markedet for omsetning av eiendom vil være avhengig av hvor stor grad av rettsstiftelsene som på sikt kan behandles og registres automatisk i grunnboken. Et effektivt eiendomsmarked har stor samfunnsøkonomisk betydning.