Forsiden

Høringssvar fra Vik Kommune

Høyringssvar - forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg