Forsiden

Høringssvar fra Sigdal kommune

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM ENDRING AV LOV OM KONSESJON, LOV OM JORD, LOV OM ODELSRETT OG ÅSETESRETTEN

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

SIGDAL KOMMUNE                               MØTEBOK

Kommunestyret                                                        

 

                                                                                                                                           Arkivsaknr.: 16/2460-2

                                                                                                                                           Løpenr.:         5746/16

                                                                                                                                           Arkivnr.:       V60 &13

                                                                                                                                           Saksbeh.:       Gunvor Synnøve Green

___________________________________________________________________________

Styre/råd/utvalg                                                         Møtedato                                                   Saksnr.

Hovedutvalget for næring og drift                            25.08.2016                                                 ND-16/79

Kommunestyret                                                           22.09.2016                                                 KS-16/77

 

___________________________________________________________________________

Her er notatene med vedtak fra KS 22.9.2016:

 

 

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM ENDRING AV LOV OM  KONSESJON, LOV OM JORD, LOV OM ODELSRETT OG ÅSETESRETTEN

 

 

 

Behandling:

Høyres Bård Sverre Fossen fremmer følgende forslag til vedtak:

«Sigdal kommune viser til høring om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Innholdet i forslagene er i hovedsak en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 483 til 490. Anmodningsvedtakene ble fattet i tilknytning til stortingsbehandlingen av Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Departementet foreslår videre noen endringer i reglene om deling, driveplikt og tilbakebetaling av tilskudd.

 

Forslagene innebærer blant annet at:

  • Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
  • Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.
  • Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.
  • For bebygde eiendommer som består av både jord og skog, skal det bare være priskontroll hvis eiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
  • Det fastsettes på bestemte vilkår et unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis kjøpet gjelder jord eller skog som skal legges til en annen landbrukseiendom for å styrke driften av den.
  • Det fastsettes på bestemte vilkår unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis ervervet gjelder tomt til bolighus.
  • En rekke vilkår for å oppfylle driveplikten ved bortleie oppheves, bl.a. kravet om at leieavtalene må vare i minst 10 år.

 

Forslagene fører til færre konsesjons- og delingssøknader. Det vil føre til at noen færre kjøp enn i dag underlegges priskontroll, og noen færre vil få boplikt. Det innebærer i sum at folk vil bruke mindre tid på søknader, samtidig som det frigjøre ressurser i forvaltningen.

Sigdal kommunestyre støtter derfor regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven.

 

 

 

Votering:

 

Høyres forslag til vedtak falt mot 12 stemmer.

Hovedutvalget for næring og drift sitt forslag til vedtak ble vedtatt mot 9 stemmer

 

 

 

Kommunestyrets vedtak:

Sigdal kommune ønsker i hovedsak å opprettholde dagens regelverk vedr lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsrett og åsetesrett. Gjeldende regelverk legger til rette for at landbrukseiendommene skal være boplasser, i tillegg til at de skal ha et prisnivå som gir mulighet for å drive landbruk og matproduksjon. Fradeling av arealer og rasjonalisering av bruksstrukturen er fullt mulig innenfor dagens lovverk, samtidig som gjeldende regler ivaretar eiendommens ressurser i et langsiktig perspektiv.

Sigdal kommune er positiv til at lengda på jordleieavtaler reduseres og at det gjøres endringer i sanksjonsmulighetene vedr driveplikta. I tillegg støttes forslaget om endringer vedr tilbakebetaling av tilskudd.

 

 

 

Vedlegg