Forsiden

Høringssvar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til lov om registrering av enkeltpersoners gjeld (gjeldsregisterloven) - Høring

Dato: 05.12.2016

Svartype: Med merknad

Viser til oversendelse datert 24. oktober i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har følgende merknader:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter forslaget om lov om registrering av enkeltpersoners gjeld. Som nevnt i høringsnotatet, vil et gjeldsregister medføre at Husbanken og kommunene kan gjøre bedre kredittvurderinger ved utlån. Dette vil redusere risikoen for tap ved utlån. Et gjeldsregister vil kunne bidra til å målrette Husbankens virkemidler og være til hjelp for vanskeligstilte på boligmarkedet.

 

Regulering av behandling av personopplysninger (7.3.1)

I høringsnotatet pkt. 7.3.1 omtales grunnleggende vilkår for å få tillatelse til å drive gjeldsregister. Det heter at det i tillegg til konsesjon fra Barne- og likestilingsdepartementet, (BLD) vil være nødvendig med konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger. Etter personopplysningsloven §§ 33 – 35 skal Datatilsynet foreta en vurdering av den aktuelle behandlingen av personopplysninger og behovet for å fastsette vilkår for behandlingen. I denne saken har regjeringen allerede tatt beslutningen om at det skal opprettes et gjeldsregister og hvilke opplysninger det skal inneholde. Det er også et stykke på vei regulert hvordan opplysninger i registeret skal behandles. Datatilsynets handlingsrom ved behandling av en konsesjonssøknad er derfor lite. Etter KMDs vurdering vil det mest hensiktsmessige derfor være å fastsette de detaljerte bestemmelsene om behandling av opplysninger i gjeldsregisteret i forskrift fremfor i konsesjon. Forskriften bør uttømmende regulere forhold som informasjon, innsyn, utlevering, retting og sletting av opplysninger, i den grad man ikke mener at de helt generelle reglene i personopplysningsloven er tilstrekkelige til å regulere disse spørsmålene.

 

Innsyn (7.8 og 8.11)

BLD har i punkt 7.8 og 8.11 i høringsnotatet og lovutkastet § 4-4 lagt til grunn at det er de generelle reglene i personopplysningsloven kapittel III om innsyn og informasjon til de registrerte som bør gjelde for gjeldsregister. Behandling av opplysninger i gjeldsregister likner svært mye på kredittopplysningsvirksomhet. Slik virksomhet er regulert i personopplysningsforskriften kapittel 4 og konsesjoner fra Datatilsynet. Det følger av forskriften § 4-4 at når kredittopplysninger blir gitt eller bekreftet skriftlig av kredittopplysningsbyrået, skal det samtidig vederlagsfritt sendes kopi/gjenpart til den registrerte. Dette sikrer at den registrerte vet hvem som til enhver tid har skaffet seg tilgang til opplysninger om ham/henne. Det gjør det også mulig for vedkommende å reagere, dersom han/hun mener at noen urettmessig har benyttet seg av sin tilgang til personopplysninger.

 

Utlevering av gjeldsopplysninger til sluttbrukere, dvs. finansinstitusjoner, Husbanken og kommunene, likner svært mye på ordinær kredittopplysningsvirksomhet. Etter vår vurdering bør gjeldsregistre også pålegges å sende gjenpart til de det utleveres opplysninger om (den registrerte) når personopplysninger utleveres fra gjeldsregister til sluttbrukere. Gjenparten skal i tillegg til å inneholde de gjeldsopplysningene som er utlevert, også angi hvem opplysningene er utlevert til, herunder avdeling/filial hvis dette er relevant. Gjenpartsplikten som sådan kan med fordel tas inn i gjeldsregisterloven, men ordningen kan ev. detaljreguleres i forskrift. Ved utlevering fra gjeldsregister til kredittopplysningsbyråer, vil gjenpartsplikten bli ivaretatt når opplysningene brukes i kredittopplysningsbyråets tjenester, jf. konsesjon for behandling av personopplysninger i kredittopplysningsvirksomhet pkt. 3.

 

KMD anbefaler at § 4-4 gis følgende tillegg i nytt annet ledd:

Når gjeldsregister utleverer gjeldsopplysninger til finansforetak, Husbanken eller kommuner jf. § 3-3 første ledd bokstav a og b, skal det alltid sendes gjenpart til den registrerte vederlagsfritt.

 BLDs forslag til § 4-4 annet ledd blir nytt tredje ledd.

 

Datakvalitet (8.8)

I høringsnotatet pkt. 8.8 omhandles datakvalitet. Det er av stor betydning både for de som skal bruke gjeldsopplysninger og for de registrerte, at opplysningene er så korrekte som mulig. Hyppig oppdatering av utnyttelse av kreditrammer kan derfor være en fordel både for de registrerte selv og for de som skal bruke gjeldsregisteret. I denne sammenheng er det viktig at det kommer tydelig frem at gjeldsregisteret ikke skal inneholde informasjon om hvor og når kredittkort er brukt. Dersom det for eksempel besluttes at gjeldsregisteret skal oppdateres én gang i døgnet, vil det være tilstrekkelig at rapporteringen inneholder den gjeldende saldoen og ikke opplysninger om de konkrete transaksjonene som er gjennomført siste døgn. Det fremgår av definisjonen av gjeldsopplysning i § 1-2 nr. 4 at en gjeldsopplysning er en opplysning om enkeltpersoners gjeldsforpliktelse, samt ubenyttet kredittramme. Dette tilsier at det er samlet gjeld som kan formidles fra gjeldsregisteret, ikke gjeld fordelt på kreditor, og heller ikke transaksjoner hos den enkelte kreditor. Etter KMDs vurdering bør dette presiseres i selve lovteksten, trolig i § 3-3 om utlevering.

 Det fremgår av særmerknaden til § 1-2 at definisjonen av gjeldsopplysning vil bli vurdert utdypet i forskrift. Til dette vil KMD bemerke at § 1-2 om definisjoner ikke inneholder noen forskriftshjemmel, og at det derfor kan stilles spørsmål ved adgangen til slik utdyping i forskrift. På denne bakgrunn fremstår det ekstra viktig å sørge for at loven bestemmer innretningen på den gjeldsopplysningen som kan utleveres.

 

Merknader til enkelte paragrafer:

Til § 2-6 Internkontroll

Etter gjeldsregisterloven § 2-6 skal styret i gjeldsregisterforetaket ha plikt til å sørge for at det etableres internkontroll. KMD legger til grunn at denne plikten omfatter plikten til å etablere internkontroll etter personopplysningsloven § 14, for å sikre lovmessig behandling av personopplysninger. Av pedagogiske årsaker anbefaler vi at det i særmerknaden til § 2-6 tas med en henvisning til personopplysningsregelverkets bestemmelser om internkontroll.

 

Til § 3-3 Utlevering av gjeldsopplysninger

Av §3-3 d) fremgår det at gjeldsopplysninger kan utleveres til forskningsformål. KMD mener at det vil være heldig om registeret også kan utleveres for statistikkformål, for eksempel på aggregert nivå til SSB. Det forutsettes imidlertid at det ikke utleveres personidentifiserbare opplysninger til slike formål. Løpende statistikk på befolkningens gjeldsnivå knyttet til usikre kreditter vil også være nyttig å se i sammenheng med for eksempel vanskeligstilte på boligmarkedet og andre forhold ved utviklingen i økonomien.    

 

Til § 3-4 Rett til vederlag for utleverte opplysninger

Av §3-4 fremgår det at gjeldsregister kan kreve vederlag for utlevering av gjeldsopplysninger, og at prisfastsetting og kostnadsbelastning kan gis i forskrift. KMD mener at det vil være hensiktsmessig å oppgi i loven hvilke prinsipper som skal legges til grunn for prisfastsettingen, for eksempel om vederlaget skal være kostnadsdekkende. Dette kan ha betydning for hvorvidt kommunene vil benytte seg av registeret for behandling av søknader om startlån.

 

Med hilsen                                                                       

 

 

Hanne Finstad (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Anny Skarstein

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.