Forsiden

Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbud

Høringsuttalelse - Gjeldsregisterloven

Dato: 02.12.2016

Svartype: Med merknad

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

  

Oslo, 2. desember 2016

  

Deres ref.: 16/3230

Vår ref. 09.2.0/cg/gli

  

Høringsuttalelse – forslag til lov om registering av enkeltpersoners gjeld

 

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til Barne- og likestillingsdepartementet notat med invitasjon til å avgi høringsuttalelse til ovennevnte forslag innen 06.12.2016.

NEF er siden 1932 profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har i underkant av 2900 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked som er tilgjengelig for folk flest, og en trygg bolighandel som gir færre konflikter i etterkant.

 Når boligprisene vokser sterkt bidrar det til at husholdningenes totalgjeld øker, og særlig de unge pådrar seg en høy gjeldsbelastning for å komme inn i boligmarkedet. Kombinasjonen av lav rente og høy gjeld innebærer risiko for framtidig mislighold av låneforpliktelser. Vi er særlig bekymret for tendenser til at folk tar opp forbrukslån for å ha egenkapital ved boligkjøp, eller for å finansiere de løpende forpliktelsene på boliglånet.

Det er et problem at bankene og andre finansinstitusjoner ikke har full oversikt over forbrukernes totale forpliktelser når det innvilges lån. Et nasjonalt gjeldsregister kan forebygge at mange havner i en gjeldsfelle. Vi støtter derfor forslaget om en gjeldsregisterlov hvor formålet er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger for å motvirke gjeldsproblemer i husholdningene.

Vi oppfordrer til rask fremdrift og understreker at ordningen på sikt bør utvides til å omfatte all gjeld, både usikret og sikret. Det vil gi optimal oversikt og gjøre lånesaksbehandlingen enklere og tryggere, og bidra til at færre husholdninger pådrar seg en totalgjeld som ikke er bærekraftig. Dette kan også være et lite bidrag til å gjøre boligmarkedet mer robust.

Vi er forøvrig enig i at det bør være en streng kontroll fra myndighetenes side i forhold til på hvilken måte opplysninger om enkeltpersoners gjeldsforhold oppbevares og utleveres, slikt at opplysninger om økonomi ikke kommer på avveie og brukes i andre sammenhenger enn det er ment for.

 Avslutningsvis vil vi påpeke at det er behov for bedre regulering av markedsføringen av kredittkort og forbrukslån, for å motvirke uheldige effekter av aggressiv markedsføring.

 

Med vennlig hilsen

Norges Eiendomsmeglerforbund

 

Carl O. Geving,

Administrerende direktør     

Vedlegg