Høringssvar fra Fjord Line AS

Dato: 04.08.2020

Svartype: Med merknad

De nye merkingsordningene vil medføre økte kostnader for detaljist, som i neste omgang nok vil medføre at denne kostnaden havner hos konsument i det siste omsetningsleddet. En uheldig konsekvens av prisøkning kan være at mangfoldet blant leverandører vil kunne bli snevrere da de mindre aktørene antas å ha mindre ressurser og administrasjon som kan håndtere de nye bestemmelsene. Færre aktører er skadelig for konkurranse, både for pris, sortiment og som hinder for innovasjon i bransjen. Dette kan til slutt gå utover våre og andres kunder både med tanke på pris og tilbud

Tryggheten for forbrukere ved at man fjerner illegale varer og tryggheten for de næringsdrivende ved at det man fjerner muligheten for å skaffe seg konkurransefortrinn ved å selge billige illegale varer, vil likevel være avgjørende.

Det bør arbeides for et så enkelt registreringssystem som mulig er, slik at kostnadene og tidsbruken med innføringen øker minimalt.

Det forutsettes harmonisering, i den grad det er nødvendig, mellom EUs medlemsland slik at varer innkjøpt og merket for bruk på eksempelvis Fjord Lines DIS registrerte skip, også kan omsettes på Fjord Lines NOR registrerte skip uten at merkingen er til hinder for dette.

Fjord Line vil selvfølgelig forholde seg til krav som kommer fra myndigheter og ser og positive effekter av økt kontroll på produktets opprinnelse og distribusjonskanaler som benyttes for å ivareta forbrukernes interesser.