Høringssvar fra Philip Morris Norway AS

Dato: 10.08.2020

Svartype: Med merknad

Uttalelse til forslag til lovendringer og forskrifter om ulovlig handel med tobakksvarer

Philip Morris Norway AS er takknemlig for muligheten til å avgi en uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet («Departementet») i høringen knyttet til forslaget som er fremsatt 11. mai 2020.

Philip Morris International («PMI») støtter bekjempelse av ulovlig handel av tobakksvarer, fra kriminelle nettverk som smugler sigaretter over landegrensene til ulovlig handel i frihandelssoner med svekkede overvåkningsmuligheter. Disse aktivitetene har alvorlige konsekvenser for myndigheter, legitime forretningsaktører og mennesker over hele verden. Ulovlige tobakksprodukter finansierer organisert kriminalitet, undergraver skatte- og avgiftsinntektene og offentlig helsepolitikk.

PMI har vært tydelige i vår støtte til FCTC-protokollen fra Verdens helseorganisasjon om å eliminere ulovlig handel av tobakksvarer («protokollen»). Vi støtter offentlige, private og andre ikke-statlige initiativer til bekjempelsen av ulovlig omsetning av tobakk og annen tilhørende kriminalitet. Vi vil påpeke viktigheten av og setter pris på det gode samarbeidet vi har med norske politi- og tollmyndigheter.

Vi ønsker i tillegg å vise til Prop.1 LS Skatter, avgifter og toll 2020, hvor det står at «Høye avgifter kan imidlertid føre til smugling av tobakk og økt grensehandel.» samt at «I tillegg til den registrerte omsetningen foregår det uregistrert omsetning i form av grensehandel, avgiftsfritt salg på lufthavn mv. (tax free) og smugling. Av nordmenns totale forbruk av sigaretter og snus indikerer tall fra Folkehelseinstituttet at om lag 40 pst. kommer fra uregistrerte forsyningskilder.»

Gjennom innføringen av sporingsregelverket blir Norge en del av EUs sporingssystem for tobakksvarer. Philip Morris støtter initiativet om å innlemme EUs Track & Trace-system i norsk lovgivning ved inkorporasjon. Vi mener det er avgjørende at Norge blir fullstendig integrert i det eksisterende TPD-økosystemet, som inkluderer primære og sekundære databaser og ruter. Ved å følge EUs iverksettingsforordning kan Norge hente erfaringer fra innføring av Track & trace-systemet fra alle medlemslandene i EU og bidra til kunnskapsdelingen over landegrensene.

Departementet foreslår å innføre track and trace-forordningen med henvisning til forordningen med de endringene som følger av tilpasninger til EØS-avtalen. Siden implementeringen av TPD2 inn i EØS-avtalen er forsinket ønsker vi å fokusere på viktigheten av at Norge fremmer implementeringen av av direktivet og sikrer EUs godtakelse av at Norge blir en del av sporingssystemet for tobakksvarer i EU. Timingen av de prosessene vi har angitt nedenfor vil i vesentlig grad bli påvirket dersom Norge ikke inngår som en del av sporingssystemet i EU. Det vil også bety at produsenter må revurdere prosessene og systemene sine på nytt, evaluere gap i nåværende prosesser og systemer opp i mot norske myndigheters krav til sporbarhet og ta grep for å iverksette de nødvendig endringene. Derfor er en full integrering i EUs sporingssystem avgjørende og utgjør et grunnleggende utgangspunkt for våre følgende kommentarer.

Timingen av de forskjellige prosessene i implementeringen

Basert på erfaringen vi har fra andre EU-markeder ønsker vi å understreke viktigheten av å ha realistiske tidsfaser mellom hvert steg i implementeringen av de faktiske prosessene.

1. Blant artiklene i TPD-direktivet (2014/40/EU) mener vi at artikkel 15 (sporingssystem) og artikkel 16 (sikkerhetsmerking) bør være de siste som innføres i Norge. Dette er fordi selskapene må registrere produktene i EUs Common Entry Gate (EU-CEG) før vi kan registrere produktene i T&T-systemet.

2. Når norske myndigheter har valgt en ID-utsteder anbefaler vi på det sterkeste at myndighetene gir bransjeaktørene rimelig tid til å tilpasse prosesser og maskineri til den nye ID-utstederen. For eksempel en minimumsperiode på seks måneder fra kunngjøringen av ID-utstederen til produksjon bør være tilstrekkelig.

3. Vi foreslår innføring i faser, hvor det først fokuseres på produktmerking (koder på produktpakker og felles emballasje) i tillegg til en overordnet datadefinisjon (ProductID, FID, EOID) og i neste steg produktaggregering og skanning i forsyningskjeden.

4. Vi vil anbefale at Norge implementerer Track & Trace-systemet og sikkerhetsmerking i en to-trinns tilnærming som i EU, med den såkalte produksjonsfristen ett år før den endelige fristen, hvor alle ledd i forsyningskjeden skal inneholde samsvarende produkter, den såkalte «market clean» datoen, for å la produktlager som allerede er på markedet tømmes. I denne midlertidige perioden mellom produksjonsfrister og «market clean» dato anbefaler vi at myndighetene ikke utsteder bøter til de økonomiske aktørene. I stedet foreslår vi at myndighetene etablerer en form for rådførende virksomhet eller veiledning til støtte for både for myndighetene og bransjen og som sikrer riktig implementering av regelverket.

5. Til slutt foreslår vi å utsette innføringen av Track & trace-bestemmelsene og sikkerhetsmerkingen for alle andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk til en dato etter implementeringsdatoen i EU-direktivet (20. mai 2024). Slik kan Norge, som for resten av regelverket, trekke på erfaringer høstet fra resten av medlemslandene i EU.

Unike kjennemerker

Siden Norge implementerer EU-reglene om sporbarhet og sikkerhetsmerking ved å inkorporere dem, vil vi få unike kjennemerker for varer på det norske markedet fra ID-utstederen oppnevnt av det norske Helsedirektoratet. Vi støtter fullt ut en offentlig anbudsprosess for å velge ID-utsteder.

Vi støtter bruken av én UID i Norge som er fullt integrert i EUs Track & Trace-system. Dermed vil ikke vi som produsent måtte bruke både en ID-utsteder i produksjonsland i EU og den norske ID-utstederen for det samme produktet produsert i EU for det norske markedet.

Vi støtter bruken av en kortest mulig alfanumerisk kode for UID’en slik det er stipulert i regelverket. PMI trenger kun unike ID’er i elektronisk format.

Sikkerhetsmerking

Forslaget til forskrift foreslår å bruke de samme sikkerhetselementene som Sverige har valgt (Guilloche, optisk variabelt blekk, mikroprinting, ikke-fluorescerende papir, fluorescerende blekk, anti-stokes trykkblekk). I Sverige er design og valg av sikkerhetsprodusenter overlatt til produsentene men implementert av et oppnevnt sikkerhetstrykkeri som opptrer uavhengig av bransjen, som utfører faktisk design og produksjon som til slutt godkjennes av svenske helsemyndigheter. Siden både Norge og Sverige bruker samme sikkerhetselementer foreslår vi at det brukes en felles sikkerhetsmerking for begge markedene.

Det er viktig at produsentene har friheten til å velge aktørene for sikkerhetsmerkingen. Dette er for å sikre den mest kostnadseffektive sikkerhetsmerkingen påføres tobakksvarer samtidig som man unngår å skape en monopolsituasjon. Uavhengigheten til leverandører av autentiseringselement(er) dokumenteres i samsvar med artikkel 8 i implementeringsbeslutning 2018/576.

Vi mener det ikke er nødvendig å bruke ISO-sertifiserte merkingsaktører da regelverket (2018/576/EU) allerede krever uavhengighet for leverandør(ene) av sikkerhetsmerking. Hvis norske myndigheter krever at en produsent endrer autentiseringsmerking ber vi om at myndighetene gir den aktuelle produsenten et varsel på minst seks måneder slik at de kan bytte ut element(ene).

Bevilling for produksjon, import og eksport

Bestemmelsene i forskriftsforslaget samsvarer med artikkel 6 i protokollen som allerede er anerkjent som internasjonal lov og ratifisert av Norge i 2018. Bevillingsgebyrene er allerede innlemmet i lovverket om sektorgebyrer fra 2019.

I henhold til tobakkskadeloven, som i TPD, må tobakksproduktenes bevegelser i forsyningskjeden registreres, noe som også krever registrering av hver aktør i forsyningskjeden. Disse aktørene er imidlertid allerede i tobakksregistreret og betaler et årlig gebyr for dette. Derfor bør det ikke kreves ytterligere innsats (eller kostnader) for å koble partene i registeret til den økonomiske aktørens identifikasjonskode som kreves under det nye sporingssystemet. Duplisering av innsats (ved å kreve at partene registreres på nytt), fører til ytterligere unødvendige administrasjonsbyrder og kostnader, noe som bør unngås.

Da bevillingsregisteret vil erstatte det eksisterende tobakksalgsregistreret ber vi om en klargjøring av om det årlige registergebyret fremdeles vil være i kraft eller om sektorgebyret vil dekke den nåværende registreringen.

Tollfrie produkter

Til slutt ønsker vi å rette oppmerksomheten mot tollfrie tobakksvarer som ikke er uttrykkelig nevnt i forslaget. Det vil lette byrden på produksjon av tollfrie varer dersom følgende prinsipper kan iverksettes:

- Bruk av harmoniserte sikkerhetselementer for tollfrie produkter. Den foreslåtte sikkerhetsmerkingen er i samsvar med alle sikkerhetskravene og bestemmelsene i TPD og gjeldende regelverk. Nedenfor finner dere størrelse og design for sikkerhetselementet og en detaljert illustrasjon av sikkerhetsfunksjonene som tas i bruk (see vedlegg «Duty Free illustration»).

Den harmoniserte sikkerhetsmerkingen (se vedlegg «Detailed illustration») er i bruk i følgende medlemsland: Sverige, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Finland, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania og Ungarn.

- Bruken av produksjonslandprinsippet for produkter ment for salg som tollfrie varer.

- Fleksibilitet rundt tiltenkt omsetningsmarked

Vennlig hilsen fra

Pia Prestmo,

Manager External Affairs

Philip Morris Norway AS

Vedlegg