Forsiden

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 10.08.2020

Svartype: Med merknad

Høring - forslag til lovendringer og forskrifter om ulovlig handel med tobakksvarer (sporing, sikkerhetsmerke og bevilling for import, eksport og produksjon)

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 11.5.2020 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:

Utformingen av sikkerhetsmerket

I § 3-1 i utkastet til forskrift om sporing og sikkerhetsmerking er det angitt hvilke verifiseringselementer som skal inngå i merket. Samtidig følger det av § 3-2 at departementet kan beslutte endringer i disse elementene i merket. Vi har vanskelig for å se det annerledes enn at en beslutning om endring i de pliktene som følge av forskriften § 3-1, i seg selv er en forskrift, og må behandles deretter. Det bør da, forutsatt at det skal gi en særskilt forskriftshjemmel med sikte på disse tilfellene, komme til uttrykk i § 3-2 at endringer skjer ved forskrift («kan departementet i forskrift endre»).

Det vil uansett være en klar fordel at kravene til sikkerhetsmerket fremgår av én og samme forskrift. Det kan ut fra dette spørres om det egentlig er nødvendig med en særskilt hjemmel for endringer i forskriftsutkastet § 3-2, eller om HOD i stedet bør basere seg på den hjemmelen som allerede er der fra før. Kravet om underretning innen fem virkedager bør uansett fremgå av forskriften, særlig dersom situasjonen er slik at det er grunnlag for å gjøre unntak fra plikten til å sende utkast til forskrift på alminnelig høring.

Plasseringen av bestemmelser om sikkerhetsmerking og sporing – forholdet til forskriften om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer mv.

Vi reiser spørsmål om utkastet til forskrift om sporing og sikkerhetsmerking burde tas inn som del av forskriften 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer mv. (merkeforskriften), siden også denne forskriften gjelder ulike aspekter ved krav til merking og utforming av tobakksvarer. Det kan være ryddig at ulike krav til merking fremgår samlet av én forskrift.

Dette synes også som en løsning som ville være fordelaktig med tanke på at bestemmelsene om håndheving (tilbakehold og beslag samt destruksjon) er tatt inn i

§ 39 i merkeforskriften, som foreslås endret i høringsnotatet. Etter det vi forstår vil disse bestemmelsene også være relevante ved brudd på kravene til sikkerhetsmerking av tobakksvarer, og dermed bør denne håndhevingsmuligheten fremgå av forskriften om slik merking. Hvis bestemmelsene om sporing og sikkerhetsmerking tas inn i merkeforskriften, unngår man behovet for evt. å ha parallelle bestemmelser om dette i både merkeforskriften og forskriften om sporing og sikkerhetsmerking.

Vedlegg